חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תורה >> תורות לפי סדר אמירתם >> תורות משנת התשע"א >> "תתן אמת ליעקב"
 
התורה נאמרה מפי קודשו של הצדיק בשיעור השבועי בפרשת לך לך התשע"א

תפילה: ריבונו של עולם זכני ללמוד את התורה לשמה בקדושה ובטהרה, וזכני לדבקות עצומה ונוראה בך יתברך, אמן נצח סלה ועד.


הקב"ה נתן ליעקב אבינו את מידת האמת, כמו שנאמר "תתן אמת ליעקב" וכן כתוב ש"אמת מארץ תצמח" ז"א שיעקב אבינו זכה לבחינת א"י ששם האמת וארץ הקודש נקראת ארץ ישראל על שמו.
כמו שאמרנו, הקב"ה נתן את האמת ליעקב אבינו שזו התורה שהיא תורת אמת. אבל אפשר להיכשל בתורה ולא לקלוע על האמת, כמו שרואים שכולם אומרים שהאמת אצלם, וכל אחד אומר שכביכול הוא בעל האמת, כל העולם אומרים את זה גם חילונים גם דתיים, גם מפורסמים של שקר, גם מפורסמים שלא בעולם בכלל, כל מיני משוגעים למיניהם, ראשי ממשלות, ראשים של מלכות המינים, כולם אומרים שהם רוצים אמת, רוצים להביא שלום, להביא שטויות. אבל האמת שהאמת לאמיתה היא רק אצל יעקב אבינו, כמו שנאמר "תתן אמת ליעקב", ולכן נקודת האמת חייבת להתחיל תמיד מבחינת יעקב אבינו, מבחינת א"י, מבחינת התורה של א"י שזו אמת לאמיתה וממנה משתלשל ויורד השפע לכל ארצות והעמים כולם.
כדי לשאוב נוזלים מלבנון מים חיים של תורה שיוצאים מלבנון שזה תורת א"י, אדם צריך שיהיה לו הרבה הרבה רצונות וכיסופים לה' יתברך, צריך לשפוך הרבה דמעות כדי לזכות לבחינת א"י, לזכות לבחינת האמת של יעקב שנמצאת למעלה גבוה מעל כל הארצות של העמים. וכמה שאדם יותר כוסף ורוצה את ה' יתברך, עי"ז הוא מתקרב ליעקב, לארץ ישראל. ולכן העולם, (היינו, רק אותם שמבינים משהו בחיים), רצים לצדיקים וכוספים אל הצדיקים שאצלם שורש הרצון, כי הרצון שלו והכיסופים שלו והגעגועים שלו לה' יתברך הם לתכלית, לנצחיות לאמת של יעקב אבינו, וכמה שאדם ירצה יותר את ה' יתברך ויותר יכסוף לה' יתברך, ויותר ישתוקק לה' יתברך ויותר יפרש את שיחתו וישתוקקותו לה' יתברך, ויגיד לו: "ה' יתברך אני רוצה אותך ולא רוצה שום דבר אחר", עי"ז הוא מגלה את בחינת יעקב בארץ, ומצמיח קרן ישועת עמו.
פעם הרבי אלימלך אמר: "אם יגידו לי שע"י שאני אכנס לגהנום אני עושה רצון ה', אני אכנס בשמחה. אפילו לגהנום אני אכנס אם זה רצון ה'". כל כך הוא היה רוצה את ה' יתברך וכוסף אליו עד כלות הנפש ממש, הוא היה בלי מחשבות עצמיות כלל וכמה שאדם רוצה את ה' יתברך יותר, עי"ז הוא זוכה ליותר תורת א"י ולבנין ארץ ישראל, והתגלות "ישראל אשר בך אתפאר".
בית המקדש השלישי הוא כנגד יעקב אבינו שהוא השלישי לאבות, והוא לוקח את "אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק", היינו שהוא לוקח את כל הדין (שהשתלשל מהחסד של אברהם) שיש בעולם והופך אותו לרחמים גדולים, וזה בחינתו של יעקב, בחינתו של כל צדיק אמת שכל עסקו בעולם זה לבטל את כל הדינים מן העולם, בתחילה היה אברהם אבינו שזה חסד וממנו יצא דין שזה יצחק, ויעקב זה התגלות של רחמים גמורים. הדין של יצחק עומד באמצע וזה בחינת שריפת בית המקדש, בחינת ט' באב שעדיין לא נבנה בית המקדש השלישי, אברהם אבינו זו התגלות של חסד ה', שזה בחינת בית המקדש הראשון והשני בבניינם, ובעת שיבואו הרחמים הגמורים בחינת יעקב אבינו תהיה הגאולה השלימה ונזכה לבנין בית המקדש השלישי וביטול מלכות הרשעה מן העולם, אמן.
כל מה שאנחנו צריכים זה שיהיה ביטול הדינים, שיהיה ביטול לשריפת בית אלוקינו ותתגלה האמת של יעקב, התפארת ישראל. הצדיקים הגדולים במעלה שבכל הדורות זו היתה העבודה שלהם, כי הם בחינת יעקב שזה התגלות של הרחמים הגמורים ולכן על ידם נעשה ביטול הדינים מן העולם והתגלות של התפארת יעקב שמתגבר על הדינים והגבורות שמכסות ומסתירות את ההתגלות הנפלאה של מלכות ישראל, מלכות ה' בעולם, שכולם יכספו רק לה' יתברך ויעבדו אותו שכם אחד באחווה ורעות ושלום. אבל עתה יש אש זרה של עשיו ששורפת כל רגע את בית אלוקינו, והאש הזו זה בחינת כל השקר שבעולם שזו אש נוכריתא, אש זרה שעושה פרוד לבבות ומפוררת ושורפת את הכל והיא בשורש משתלשלת מהדין של יצחק שהיה מוכן למות בעקידת יצחק ובחסדי ה' יתברך נתהפך לרחמים גמורים. אבל עתה האש הזו מכסה את האש של יעקב אבינו ואי אפשר לראות את האש שלו שזו אש טהורה יקרה מאוד שרוצה להאיר את האמת בעולם ולהצמיח את כל הישועות, הניסים והנפלאות בארץ.
בשביל לבטל את עשיו הרשע מן העולם ולזכות להאיר את מאורי אור של יעקב אבינו בעולם צריך שכולם יכספו וישתוקקו רק לה'. וזה מה שעשיו הרשע בדיוק רוצה לבטל ולשרוף מן העולם, הוא רוצה לשרוף את מושיען של ישראל. הוא רוצה לשרוף את יסוד האמת מן העולם שלא תהיה בכלל בריאה, שלא יהיה תולדות לאברהם, לחסד ה' בעולם, שיהיה רק דין וחורבן בעולם בלי שום כפרת עוונות ח"ו. ולכן כל העבודה שלנו עתה היא לגלות את דעת האמת של יעקב בעולם, וזה אנחנו עושים במוצאי שבת בזמן שעושים הבדלה בין קודש לחול שזו הבדלה בין ישראל לעמים, ומברכים על האש "בורא מאורי האש", כי אז מתגלה הדעת, של יעקב החכמה בינה ודעת שלו, בזמן שאנחנו מבדילים עי"ז אנחנו מבטלים את כל הדינים מעלינו. כי עיקר ההבדלה זה בדעת, כמו שנאמר: "אם אין דעת הבדלה מנין" והתגלות הדעת של יעקב זו התגלות האמת בעולם, אמת שעושה ביטול כל הדינים שבעולם. ועי"ז זוכים לבית המקדש השלישי שיאיר באור האמת של יעקב אבינו ויאיר את החסד של אברהם ביחד עם הדין של יצחק שזה התגלות של בית המקדש השלישי התגלות הרחמים הגדולים של יעקב אבינו שעושה הבדלה מעשיו, מהאש זרה, ועי"ז יכולים להטות את כולם מכף של דין ולכסותם בענני הכבוד של הר המוריה ושם לזכות לגלות את כל הרחמים הגדולים שבעולם שנתגלו בעקדת יצחק.
גם ההתגלות של יעקב בעולם עדין צריכה המשכה את בחינת יוסף להבה, כמו שנאמר: "אלה תולדות יעקב יוסף". היינו, שכל התפארת ישראל שלו מתגלה ביוסף שהוא התולדות של יעקב, שהוא פי שניים יותר צימאון דקדושה לה', בחינת "בית יוסף להבה", שזה תשוקה וצימאון לקודש גם בדיבור ובמעשה, וזה מתחיל משמירת הברית קודש שמשתלשל מן המוחין, לעולם זרע קודש וצריך להבין שכל הענין של האש נוכריתא זה בגלל שנעשה פגם בברית קודש ולכן נעשים בעולם מים מרירים, מים זידונים של זנות וניאוף. ויוסף הצדיק ע"י שהוא מתוקן בברית קודש ע"יז הוא ממשיך בעולם תיקון ומתגלה מידת היסוד שזה מים מתיקים שזה מצמיח ישועות בעולם, ועי"ז מתגלה תפארת יעקב בעולם ומאירה ביתר שאת האמת הניצחית בעולם.
כתוב: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה". למה בית יעקב אש, כי יעקב עם הדעת שלו עושה הבדלה מעשיו וזה רק, בסתר, במחשבה וההתגלות של הדבר בפועל בדיבור ומעשה נעשה ע"י יוסף הצדיק שהוא בחינת להבה. כי כל צדיק אמת הוא בחינת דעת אמת שצריך לגלות בעולם את התולדות, את יוסף בדיבור ובמעשה בפועל כמו שנאמר "אלה תולדות יעקב יוסף". ולכן מה שהוא עושה בהתחלה הוא לוקח את האש שבדעת ששם מעורב טוב ורע שזה מאורי אש והוא עושה בה הבדלה ומנקה את כל הדעת מאש זרה, ועי"ז הוא מאיר את תפארת יעקב בדעת הוא מאיר את מאורי אור בדעת בסתר, וכאשר יש יסוד ברית קודש בחינת יוסף בעולם יש השתלשלות והתגלות של האור מהדעת בתולדות וזה כל המעשים הטובים של הצדיק שמבעיר את כל הלבבות של כולם שיבערו בלהבת קודש לה'.
לכן כולם מקושרים בצדיק אשר נקרא יסוד עולם, כי הצדיק הזה מגלה את בחינת מאורי האור של יעקב בעולם והוא כמו שמש, כמו צוהר לתיבה שעי"ז רואים כולם אמת ונעשה לכולם כיסופים והרהורי תשובה כי מתגלה דעת האמת של יעקב בעולם.
 
אומרת הגמרא "כל הדר בא"י שרוי בלא עוון ודומה כמי שיש לו אלוהּ" (כתובות ק"י קי"א) למה, כי כל מי שנמצא בא"י עי"ז הוא קרוב לצדיק, קרוב לכיסופים ולרצונות רק אליו יתברך והוא דבוק ב"תתן אמת ליעקב" אבל בעת שאדם לא מקושר למי שעושה הבדלה ומגלה את יוסף הרי שהוא דומה כמי שאין לו אלוה ואין לו את בית ה', בית המקדש, כי כל מה שהוא עושה כל הזמן רק נשרף ע"י מאורי אש ונחשב שאין לו בית ה' כי נחרב כל רגע , אבל כאשר נולד יוסף הוא מגלה את התפאר של ישראל שיש בך בסתר, כי הוא לוקח את יעקב שבדעת שלך, ועשה הבדלה ומבטל את כל מאורי אש שיש לך בדעת והוא מאיר שם רק מאורי אור, רחמים גדולים של יעקב ועי"ז הוא מגלה בך את "אלה תולדות יעקב יוסף" את בחינת הלהבה והכיסופים לה' בדיבור ועשייה ונעשה מזה שיש לך אלוק.
אמנם עיקר העבודה של ההבדלה נעשית בסתר, בדעת, במחשבה ע"י איש תם יושב אהלים, ע"י יעקב אבינו, אבל התולדות, ההתגלות בפועל זה נמשך מהיסוד מיוסף ועל זה נאמר "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. כי יעקב ויוסף ביחד מבטלים את קליפת האש זרה של עשיו, כי יעקב אבינו תופס ואוחז בעקבו של אחיו הרשע. היינו, שתופס ולוקח את האש זרה של עשיו עוד מהדעת, מהמחשבה ושם הוא עושה הבדלה ומפריד את הדעת הפגומה, הזרה שבעיבור ונשאר רק דעת אמת הינו שזוכה לבכורה ולהברכה וזה עושה לאיש ישראל תיקון היסוד ונעשה התגלות של יוסף הצדיק להבה בדיבור ובמעשה בפועל שזה כל הכיסופים באש קודש רק לה' שזו התגלות בפועל של דעת האמת של יעקב בעולם שכל השכלים דבקים בה' וכל הרצונות והכיסופים זה רק לה' יתברך, וזוכים עי"ז להתגלות האמת בעולם ונעשה ביטול של כל השקר, ונעשה צחוק לכל הענין של "כוחי ועוצם ידי" שיש לאנשים.
יעקב זכה לאש כמו שנאמר "והיה בית יעקב אש" כי הוא זכה לבכורה ולברכות שהיו כביכול לעשיו הרשע ח"ו ותראו מה היה קורה בעולם אם הוא היה נשאר עם זה בידיו המלאות דמים עכורים כי אפילו ככה הוא שרף את בית אלוקינו, ה' יקום דמו. ולכן יעקב אבינו לקח ממנו את מאורי האש בידים הטהורות שלו, הוא לקח את הבכורה והברכות את נצח ישראל לא ישקר ועשה לזה הבדלה מבחינת עשיו וזה מה שעושים במוצאי שבת לוקחים את האש מעשיו הרשע, לוקחים את הבכורה והברכות שזה בחינת התגלות דעת האמת של יעקב בעולם ועם זה עושים הבדלה בין קודש לחול, בין חסד לדין, בין אמת לשקר ועי"ז נתגלה בעולם התולדות יוסף להבה ששורף את עשיו כמו קש ונאבד מן העולם בלהבת הקודש שזה כל הכיסופים והרצונות לה' יתברך של בני ישראל שהיו בכל הדורות כולם.
אדם שרוצה וכוסף אל ה' יתברך, רוצה את השכינה, רוצה את הקדושה, רוצה את האמת, רוצה את ה', רוצה להתקרב אל הצדיקים האמיתיים, רוצה להתקרב אליו יתברך, אדם שאומר אני רוצה שהלב שלי ישרף מגודל האהבה שיש לי לצדיקים, רוצה לחתור אחריהם, רוצה להיות איתם בעוה"ב, רוצה לשבת איתם בעוה"ז ובעולם הבא, לכסוף, להשתוקק ולהתגעגע עד בלי די, לשרוף את הלב, אז באמת מרוב שהוא שורף וממית עצמו כל כך, עי"ז נאבדת ממנו כל האש נוכריתא, האש של שקר שניסתה לכלות את הכיסופים שלו לה', והוא זוכה להגביר את דעת האמת של יעקב על המוחין שלו והם נעשים מוארים במאורי האור בלי שום שקר.
יעקב אבינו ותולדותיו יוסף הצדיק ביחד מכלים את עשיו הרשע כמו שנאמר "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש", וזו הגאולה השלמה כי יעקב ויוסף שורפים באש קודש את כל האש נוכריתא שהיתה בעולם את האש זרה שהיתה בוערת ושורפת ומכלה את המוחין של כולם ובערו לסיטרא אחרא, בערו לחטוא ח"ו בפריצות, בע"ז, בזלילה של מאכלות אסורות וכל מיני תענוגים של העולם הזה שמושך את הדעת לתאוות, לממון, ומזה נעשה לכולם דמים עכורים. בא יעקב עם יוסף ועושים הבדלה ומאירים אש קודש, מאורי האור בעולם, וכולם בוערים לה', ועובדים את ה' בכל לבבך בכל מאודך, ובכל ממונך, וכל דבר כל מידה ומידה לוקחים את זה רק לקדושה ונטהרים כל הדמים העכורים. וזה הכוונה "והיה בית יעקב אש" שזו התגלות הגאולה שנתגלה בית ה', הבית של האמת, הבית של יעקב שנמשך מעקדת יצחק מהאוהל של אברהם וכל הדין של עשו נשרף בהבדלה הזו בהתגלות של הדעת הזו של יעקב אבינו בעולם שהוא הגיע להתבוננות באמת והוא ראה מראות אלוקים את כל הדורות, את כל הבריאה ועשה שוב קשר לבחינת אברהם הזקן, בא בימים. זקן וחכם שראה את כל הימים, יום אחרי יום עד הסוף של כל הימים. ויעקב לקח וכלל כל זה ברחמים הגמורים שלו ונתן את זה ליוסף לתולדות עד סוף כל הדורות להצמיח ישועת עולמים.
שאלה: למה לא אומרים בהבדלה "בורא מאורי האור"?
תשובה: כי אין לנו עדיין מאורי האור, זה יתגלה ויהיה נחלת הרבים רק בזמן הגאולה שתמלא הארץ דעה ואז כבר לא תהיה שום אש זרה, שום אש גשמית, שום אש נוכריתא וידעו את ה' כולם מקטנם ועד גדולם. אבל הכיסופים לה' שרוצים שיהיה לנו אור ה' בלב, רוצים שיבוא משיח, עי"ז אנחנו נותנים כח שבאמת יהיה אור הגאולה בפועל ולא תהיה אש זרה שום אש שיכולה להזיק ולשרוף את העולם. צריך להבין שע"י כל הכיסופים האלה אנחנו מביאים את ההתגלות של יעקב אבינו שזו אש אמת שיכולה להאיר את כל העולם באמונת ה'.
לכן תבינו מה זה דעת של יהודי, הכל תלוי בהתבוננות ובכיסופים שיש לנו בלב, ובאמת עיקר הדעת נמצא אצל צדיקים. ולכן כאשר אנחנו כוספים לצדיק שממשיך בעולם את בחינת יעקב, עי"ז אנחנו נכללים באמת בארץ שלו ויכולים להביא את הדעת הזו לכולם, ומתעוררת לכולם בעולם מידת החסד הגדול שנמשך מאברהם אבינו שהיה זקן בא בימים, שראה את התכלית האחרון, ולכן "ה' ברך את אברהם בכל", וזה נרמז בשמו, כי בתחילה הוא היה אברם ולמה הקב"ה שינה את שמו לאברהם, למה הוא הוסיף לשמו דוקא את האות ה"א? התשובה היא שהה"א זו השכינה והיא כלי של התגלות בפועל של אור ה' והיא התכלית של הכל שיהיה לקב"ה דירה בתחתונים שיהיה לו בית, בית תפילה. ולכן הקב"ה רצה שאברהם אבינו שהיה מגייר גרים דייקא הוא יקשור את כל החיים שלו בה"א, בשכינה כדי להעלות אותה מן העולם השפל שהוא יקח את כל הימים, את כל הנשימות וכל התנועות שלנו שאנחנו עושים לה' והוא יעלה אותם ויביא אותם איתו לה'.
והשם אברהם זה בהתחלה אב ז"א שקודם כל ה' מבקש, תמליך אותי בעולם, תעשה לי פרסום שידעו אותו כולם שידעו כולם שאני אבא של כולם, ותוסיף על זה ר' יוצא אבר היינו, שאחרי שתמליכוני עליכם בדעת אז בקל תתקנו את כל האברים הפרודים שיש בעולם, ותחיו את הצירוף אבר את מידת היסוד של יוסף בעולם ועי"ז יהיה ברא מלא חיים וכיסופים לה', פי שנים ברוחך עלי, שכולם ידעו שאני בראתי את העולם לכבודי עשיתיו, שידעו אותי למקטנים ועד גדולים, שכולם ידעו שאני קיים ויעשו תיקון לכל האברים, הגידים, המוחין, הגאווה, המידות הרעות, העוונות, ועי"ז ימתקו כל המים הזידונים, כל המימות שנתלכלכו במשך כל הדורות. ועל ידי זה השכינה עולה, והה"א נכללת בהשם של הצדיק שהוא מאורי אור מקור חוכמה מעין גנים באר מים חיים, שכולל את כל הרצונות, את כל מה שצומח ועולה מן הארץ ע"י הרוח ממללא של איש ישראל.
הקב"ה אמר לאברהם "לך לך" ובכך הוא קשר אותו בשכינה וכל עלייה שלו, כל הליכה שלו זו גם עליה של השכינה והוא לא עולה לבד בכל עליה שלו בכל הליכה שלו הוא מעלה את השכינה איתו, ועל זה נאמר "וה' ברך את אברהם בכל" היינו, בת היתה לאברהם ובכל שמה, והבת הזאת של אברהם זה בחינת הצוהר (שבתיבת נח הצדיק והתם) כמו שנאמר "צוהר תעשה לתיבה" כי התיבה למעשה זה אותיות ה-בת-ה היינו, הבת של אברהם ושרה שע"י החיבור ביניהם נמתקים כל הדינים והגזרות ומתגלות כל הברכות בתולדות בזרע קודש ביסוד ביוסף שהוא ראש ומשביר לכל הברכות "וה' ברך את אברהם בכל", כי התולדות של הצדיקים זה מגלה את המעשים הטובים שלהם, וזה לנו בחינת הצוהר לתיבה, שדרכו תראה בדעת, בשכל עד סוף כל הבריאה איך שנעשה ביטול לכל הדינים שבעולם. וזוכים למאורי האור, להתגלות הרחמים והאמת של יעקב בעולם.
צריך להבין שההבדלה, התגלות האמת של יעקב זה לא משהו חיצוני ממך, איזה דמות של גיבור שיבוא ויגאלנו, אלא ממש להיפך, זה "בפיך ובלבבך לעשותו" צריך שאתה תעשה התבוננות, תעשה צוהר ללב לתיבה לראות את הבת הקדושה שהיא כלולה בשמו של אברהם אבינו. ועי"ז אתה זוכה לכל העליה שלו, ולכן הקב"ה אמר לנח, לצדיק "צוהר תעשה לתיבה" שדרכו נוכל לראות את מאורי האור את יעקב ויוסף, ויהיה לנו עליות בכל מיני תפארת שבנו ונהיה עם אברהם, עם השכינה שהיא כלולה מכל העליות, מכל המעלות והגוונים שיש בעולם שזה כל התולדות יצחק, יעקב, יוסף ומכל הצדיקים כולם שבכל הדורות, וע"י הבת הזו, הצוהר הזה שבתיבה, ע"י הצדיק אתה יכול להאיר את מאורי האור לכל העולם כולו, להפוך את כל הצרופים, אפילו את הצרופים הכי רעים ופגומים לצרופים טובים שהם לבושי כבוד עם כל התפארת וההדר כראוי למלך מלכי המלכים הקב"ה כמו לדוגמא להפוך את הצרוף של צרה לרצה, וכך אתה יכול לעשות מכל הברואים שבעולם צוהר שמאיר כמו אבן טובה רק טוב בעולם שיהיה לכבודו יתברך לעשות מכולם בחינת בת לאברהם שדרכה רואים רק את ה' יתברך רק את הטוב האינסוף ברוך הוא ויכספו אליו עד כלות ויזכו לעלות עם התיבה, עם הצדיק וינצלו איתו ביחד מכל המים הזידונים שיש בעולם מסביב.
אתם יודעים שפעם כל הצדיקים אם הם היו רוצים להתקרב לה' אז הם היו הולכים להסתופף בצילם של צדיקים אחרים, מסופר על בעל התניא שמאד רצה להתקרב לה', אז הוא לא עשה, חשבון אם זה אדמו"ר גדול או אדמו"ר קטן הוא קם ורץ אל הצדיק האמת לקבל ממנו ועמד בפתח אוהלו כחום היום כדי לשמוע תורה, והיה לו כח לשבת ולשמוע תורה חמש שעות, שמונה שעות, תשע שעות ולשמוע תורה, הכל בגלל שהוא היה כוסף ומשתוקק לעבודת ה' לחפש עוד מים, עוד תורה, שעל ידה הוא יזכה להתקרב לה', וככה היו עובדים את ה' כולם, היו רצים למקום תורה, משכימים בבוקר ורצים.
ואני אומר לכם שאין ענין להתקרב להיות אצל הצדיק סתם לגעת בו או לנשק לו את היד ולרקוד איתו, כל הענין הוא לזכות לקחת מעט מים חיים מן הדעת שלו, מים שממתיקים לך את החיים את הנשמה, ועם הדעת הזאת תתחיל לעבוד את ה' יתברך ביותר מתיקות ותשוקה. כמו שנאמר "קחו עמכם דברים" אל תקרי דברים אלא דיבורים, קחו את הדיבורים, את המים המתוקים שנובעים מן הדעת של הצדיק ועם זה שובו אל ה', תעלו עם הה"א של אברהם עם הבת שלו אל ה'. כך צריך אדם לבוא אל הצדיק כדי לקחת את הדיבורים שלו והוא שב וכוסף עוד יותר לה' והופך הכל לטובה, וממתיקים את כל הדינים וזוכים לכל הרפואות לכל הישועות לכל הניסים והנפלאות. רק תתבוננו ותראו מה זה רצונות, ומה עושים כל הכיסופים הללו בעת שאדם רק ירצה את ה' ויכסוף לה' וישתוקק ויתגעגע לה' עד כלות הנשמה כמו אברהם אבינו, והוא ירגיש שהוא כבר ממש בוער לה' בוער כמו אברהם ויצחק בעקדת יצחק, וזה סימן שמאיר בו מאורי האור של הצדיקים האמיתיים של כל הדורות שהם מעלים אותו ולוקחים אותו עמהם עם הרעב והצימאון שלהם לשמוע את דבר ה' יתברך.
ולכן בעת שאדם בוכה בדמעות מלוחות זה מצמיא מים מלוחים אבל זה טוב מאוד כי זה מזכיר למלאכים בשמים את עקדת יצחק את המזבח הקודש את ה'ברית המלח' שזה יוסף הצדיק שהוא להבת אש קודש לה' בחינת האש שלי שלא תכבה לעולם שע"י קדושת הברית שלו שנס מעברה עי"ז נמשך ומשתלשל לעולם כל הכיסופין והצימאון לה' יתברך כל המסירות נפש שיש לכל נשמות ישראל לשוב בתשובה, לשוב עד ה' אלוקיך, ולמחוק עי"ז מן העולם את כל החטאים והעוונות ולשטוף אותם ולטהר אותם במים המתוקים הזכים והטהורים של יוסף הצדיק וכך אפשר לזכות לכל הברכות של האבות הקדושים בחינת "וה' ברך את אברהם בכל", בת היתה לאברהם ובכל שמה.
יהי רצון שהקב"ה יזכה אותנו לכיסופים אינסופיים עד שנזכה להאיר במאורי האור של יעקב אבינו וכל הצדיקים שבכל הדורות ונזכה להאיר בעולם את תפארת ישראל מאורי האור בלי שום זכר לעמלק, שלא יהיה עוד זכר לאש זרה שלו ולא יהיה עוד שום זכר למאורי האש למדורה של שבעים כוכבים ויומתקו מעלינו כל הדינים בשורשם, אמן נצח סלה ועד.
הנגינה
וכמו שאמרתי, כשם שחשוב לשמוע את דברי התורה חשוב ג"כ לשמוע את הנגינה, כי התווים הם אותיות כמו א' ב', וע"י שאנחנו שרים ומנגנים עי"ז אנחנו מעלים את דברי התורה והתפילה, כי הנגינה זה בחינת שופר שהוא צר למטה ורחב למעלה. ולכן בר"ה אנחנו תוקעים בשופר בשביל לעלות את התפילות. השופר הוא קול נקי, אין בו שום פגם, שום חטא.[1] והוא אף פעם לא מתגאה כמו האייל שמתגאה עם הקרן שנמצאת בראשו ולכן ע"י הנגינה יכולים להעלות את התורה שלנו, להעלות את התפילה שלנו ולקרב את התשובה שלנו ולזכות לבית המקדש.[1] "והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו" (מביא הכלי יקר ר"ה ט"ז עמוד ב') ששופר מערב את השטן שסבור ששופרו של משיח הוא, ושואל הרי רואים שלא נתעוררו לתשובה מספקת בשנים עברו ולמה שיחשוש השטן. ומשיב: אבל באמת יודע השטן שסוף סוף התחרטו וישובו בתשובה שלימה לכך הוא מתירא כל שנה ושנה מחדש, ומוסיף, שהקרן מסמל את מקום הזידונות וכשיעשו תשובה שלימה יהפך הקטגור הזה לסנגור ויהיו כל הזידונות לזכויות. (ראה שם)

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד