חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תפילה >> תפילות כלליות >> תפילות להחיש הגאולה
 
תפילות להחיש הגאולה
תפילה א:

ריבונו של עולם, אבי אב הרחמן, מלא רחמים, עד מתי ניהיה בגלות בהסתרה נוראה כזאת עד מתי?! ריבונו של עולם ראה כמה דורות חולפים ועוברים כהרף עין ועדין אנו לא נגאלים אנא אינני רוצה להיות כמו אלה שדרכו בעולם הזה ולא ראו בית מקדש ולא שמעו קול שופר ולא ראו את מלכותך אנא אני רוצה לראות בבנין בית המקדש אנא אשר אתה יתברך לבדך יודע שאין בושה גדולה ונוראה מזו שאני בעולם ובית המקדש עדין לא נבנה וישראל כך בזויים בין אומות העולם אנא רחם על זרע אהוביך אברהם יצחק ויעקב אנא אנו בניך רחומיך אשר אהבתך אלינו אין סופית ואיננו יכולין לתפוס באהבתך וחיבתך אלינו אשר בנו בחרת מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות אנא, הנני מתחנן בפניך, הבא לנו הגאולה ותקע חיש קל מהרה בשופר גדול לחרותנו אמן, אנא רחמן קבץ חיש  קל מהרה את כל נדחי ישראל וזכנו לעלות לירושלים עירך אשר אליה ברחמים תשוב ותשכון בה כאשר דברת אמן נצח סלה ועד.

 
תפילה ב:

ריבונו של עולם אבי אב הרחמן מלא רחמים האל הגדול הגיבור והנורא אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב הנני הקטן מתחנן בפניך תתגלה חיש קל מהרה בעולם שידעו שאתה יתברך לבדך המלך ומלכותך בכל משלה ואין אלוה מבלעדיך כי כל אלוהי העמים אלילים ואתה יתברך אלהינו ואלוהי אבותינו שמים עשית אנא הנני מתחנן בפניך תתגלה חיש קל מהרה בכל העולם כולו ותמלוך אתה יתברך לבדך וידע כל יצור כי אתה יצרתו ויבין כל פעול כי אתה פעלתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה אנא ממך צורי וגואלי צורי בעולם הזה וגואלי לעולם הבא אנא אל תסתר פניך מאיתנו בבקשה ובתחנונים מלפניך יתברך שוכן מרומים תכלה ותבטל ותעקור ותכרית ותשמיד ותשרוף כל בתי העבודה זרה מן העולם ועשה ברחמיך שעיניהם של כל הבריות שבעולם יהיו נשואות אך ורק אליך יתברך והלבבות שבעולם יאהבו אך ורק אותך יתברך והמוחות שבעולם יתבוננו אך ורק בגדולתך יתברך ויהיו עיניהם תמיד נשואות אליך יתברך ויראו שאתה יתברך בראת אלה אנא עשה זאת למען אבותינו ישני חברון אברהם יצחק ויעקב ולמען שמך ולמען ימינך ולמען תורתך ולמען קדושתך למען יחלצון ידידיך הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם וזכנו לעלות לירושלים עירך ותמלוך על כל העולם אנא אל רחמן תן בינינו אחדות ואהבה בין כל ישראל ובין כל העולם אנא רחמן הנני מתחנן בפניך שתסיר מליבנו קנאה ושנאה ותחרות וזכנו לאהבת חינם שתכבוש את כל העולם כולו וזכנו לשמוע חיש קל מהרה שופרו של משיח וכל קרני רשעים תגדע ותרומם קרנות צדיק אמן נצח סלה ועד.
 
 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד