חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תפילה >> תפילות כלליות >> תפילה לפני טבילה במקווה
 
תפילה לפני טבילה במקווה
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה.
ריבונו של עולם, הריני בא לעשות נחת רוח לפניך יתברך ויהי רצון מלפניך יהוה אלוהי ואלוהי אבותיי, שבכוח פסיעותיי אל המקווה תמשיך עלי טהרה עליונה מן המקווה הטהור העליון ותמתיק מעלי את כל הדינים ואת כל הגבורות הקשות מיום שנבראתי עד עתה, ובכוח קדושת המקווה ובכוח פסיעותיי המשך עלי חסד עליון ודעת גדול מאוד. אנא אל רחום וחנון, זכני להתחדש ולהיות טהור וקדוש כל ימי חיי ותטהר אותי מכל מיני פגמים וחטאים ועוונות ופשעים ושקרים וגאווה ופניות ועצבות ועצלות וכל המידות הרעות אשר בהם הלכתי מיום שנבראתי עד עתה, ורק עליך יתברך אני סומך ועל צדיקיך האמיתיים ועל כוח קדושת המקווה הטהור הזה, שבזכותו וכוחו תטהר אותי ותחדש אותי, ומעתה אזכה שתפתח בפני את כל השערים שבשמים ותושיע אותי ותטהר אותי מכל מיני פגמים ותזכה אותי להיות זך וטהור בכל יום ויום מימי חיי ואזכה שבכוח קדושת המקווה יפתחו בפני כל השערים העליונים ובפרט שערי טהרה ושערי קדושה ושערי חכמה ושערי עשירות דקדושה ושערי סייעתא דשמיא, אמן נצח סלה ועד.
 אנא אל רחום וחנון, זכני לפרש לפניך יתברך כל לבבי ובזכות וכוח קדושת המקווה תקיים בי הפסוק: "לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי","לב טהור ברא" ראשי תיבות טבלברא אותיות אבר, ואזכה ברחמיך להתכלל בכל רמ"ח אברי ושס"ה גידי בבינה עילאה, והמשך עלי טהרה עליונה ועצומה, אשר יש בכוחה לטהרני מכל החטאים והעוונות, אשר טהרה זו נמשכת ממימי דעתו וחכמתו של הנחל נובע מקור חכמה, ואזכה להתכלל נפשי רוחי ונשמתי חייתי ויחידתי וכל רמ"ח אברי ושס"ה גידי באור קדושת המקווה ואזכה להתקרב לצדיק האמת כל ימי חיי בכל יום ויום ולעשות לו נחת רוח ולעשות את רצונו ולעשות את רצונך כרצונך יתברך. אנא רחום וחנון, זכני לבחינת לב קדוש, לב טהור, לב חכם, לב אמיתי, ואזכה שתשבר מליבי את כל החרפות והביזיונות השורין על הלב, ואזכה לקבל לב חדש בכוח קדושת המקווה ומעתה אזכה לחיים טובים ונצחיים, לחיים חדשים בהם הכול יהיה פתוח בפני ובהם תעזרני להיות איש כשר ובהם תעזרני בסייעתא דשמיא לחיים טובים בכל מכל כל, והצילני ברחמיך מן סוד הצמצום, שלא אצטמצם ואזכה רק להרחבה ועשירות דקדושה כמו אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אברהם אבינו הוא כולו חסדים, חסדים גמורים ללא שום תערובת דין כלל, אשר נאמר בו: "שפכי כמים ליבך נוכח פני יהוה", שזכה לשפוך כל לבבו, הוא ושרה אמנו, לפניך יתברך, על כל הדורות כולם, והתפללו בעבורנו ונזכה גם אנחנו הקטנים והשפלים והנבזים לזכות להתכלל במימי דעתם הקדוש והטהור, ועל ידי זה להמשיך עלינו נחל נובע מקור חכמה, שיוכל לטהר אותנו מכל ירידתנו ומכל שפלותנו ומכל פגמינו ומכל עכירות דעתנו. אנא רחום וחנון, בכוח קדושת המקווה אשר הנני בא לכנוס אליו בכל רמ"ח אברי ושס"ה גידי, המשך לי דעת עליון של אברהם אבינו ואת החסד העליון של שרה אמנו, שהייתה בעלת חסד גדול, וזכני לאברהם שזכה לבחינת ה' שהיא דעת גדול מאוד בגדולתך יתברך ועל ידי דעת זו יכולים להיטהר מכל הטומאות והפגמים ולזכות לחיים טובים, חיים של הרחבה וחיים של עשירות דקדושה ככתוב: "ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל", שזכה אברהם אבינו לבחינת זקנה, שזה בחינת התבוננות, כמו שכתוב: "מזקנים אתבונן", ועל ידי זה המשכת לו את הברכה העליונה, אשר נאמר: "ויהוה ברך את אברהם בכל", שבכל הזה הוא בחינת כל השפעים העליונים וכל השפעים התחתונים אשר אדם יכול לזכות להם בזה העולם, אנא רחום וחנון, בכוח קדושת המקווה, שהוא בחינת מים, שהם בחינת חסדים, בחינת אברהם, המשך עלי חסד עליון גדול ונורא עד מאוד, והמשך לי שפע עשירות דקדושה ושפע עליון, ועשה ברחמיך שאזכה לעשות לך יתברך נחת רוח, אמן נצח סלה ועד.
"מקווה ישראל יהוה מושיעו בעת צרה" ראשי תיבות "מי ים" ועשה ברחמיך שבזכות המים הקדושים האלו תטהרני מכל הפגמים וזכני לבחינת "מי ים", אשר יש בכוחם להמשיך לי דבקות אינסופית בך יתברך לנצח נצחים, אמן נצח סלה ועד.
 
 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד