חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תפילה >> תפילות כלליות >> תפילה לגאולה, ופירסום הצדיק
 
תפילה לגאולה ופירסום הצדיק בעולם

רבונו של עולם אב הרחמים והסליחות זכני לעיבור נשמתו של אברהם אבינו ואזכה לגלות לכל הברואים את טוב הגאולה ואזכה לנגן לפניך כדוד המלך ועל ידי זה ימשך לבבם של כל הברואים אליך יתברך ותחפוץ בנו ותרצנו ותזכנו לאמת לאמיתה אנא רחום וחנון זכנו לאחדות ותסלק שנאת חנם מביננו ותן לנו אהבת חנם ואזכה להיכנע לפני כל בריה ולא תהיה בליבי שום גאוה ואזכה להרבות בתפילה לפניך יתברך על כל דבר ולגלות את הדעת האמיתית הזו לדור ודור ועשה ברחמיך שלא אסיח דעתי כל ימי חיי מהגאולה ותזכני ללב אוהב כל הברואים ואנצל מלשון הרע אנא רחום תן לי אמונה חזקה בביאת המשיח "כי לישועתך קווינו וציפינו כל היום"אנא רחום תפיץ ותפרסם שם רבנו הקדוש רבי נחמן בכל העולם ושכל הברואים ידעו ממנו ויתקרבו אליו ויסעו אל ציונו ויקראו תיקון הכללי והצילנו מעצבות וזכנו לשמחה והצילנו מיאוש וזכנו לתקווה ונזכה כל ימינו לעסוק בתורה ותפילה לשם שמיים ועל ידי זה לעורר זכות כל הצדיקים והחסידים ולעורר זכות רבי שמעון בר יוחאי וזכות רחל אמנו ושמואל הנביא ורבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש בן שרה ורבי נחמן בן פיגא ותן כח לכל עמך ישראל לשמור הברית בקדושה וטהרה ולזכות לתיקונו בזכותם ונזכה לקבל עלינו עול מלכות שמים כל ימי עולם ותשמור על כל הצדיקים שבדור ועל כל עמך ישראל ונהלל שמך מעתה ועד עולם הללויה. אמן נצח סלה ועד.

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד