חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תורה >> תורות לפי סדר אמירתם >> תורות משנת התש"ע >> ''תיקון חצות''
 
''תיקון חצות'' 
 

תפילה: רבונו של עולם, אב הרחמים והסליחות, חוס וחמול על כל עמך ישראל, וזכנו שע''י תפילה זו נזכה ללמוד לשמה. אנא אל רחמן, זכנו שע''י שנלמד על דוד המלך ולאה אימנו נזכה לתפילה בשלמות, וע"י הלימוד שנלמד על יונתן בן שאול ורחל אימנו תתעבר בנו התורה בשלמות, ונזכה ללמוד יחד את תורתו של משיח בן דוד במהרה בימינו. אמן נצח סלה.

 


                התורה והתפילה זה דבר הכי גבוה שיש בעבודת ה', ואי אפשר להתפלל בלי תורה ואי אפשר לתורה בלי תפילה. וצריך שהתורה והתפילה יהיו מחוברים, כמו שנאמר על תהילים שזה גם תורה וגם תפילה כאחד. וצריך כל אחד לדבק את עצמו גם לתורה שבו וגם לתפילה שבו, כי בכל אחד יש גם את בחינת תורה וגם בחינה של תפילה, אמנם יש אחד שיש לו יותר תורה ויש אחד שיש לו יותר תפילה, והמעלה היא כאשר התורה והתפילה של האדם הן יחד. וזו היתה בחינתו של יעקב אבינו, וזה קיים בכל יהודי, כי כל יהודי הוא בחינת ישראל שנשא את לאה ואת רחל אמותינו שהן בחינת תורה ותפילה, כי עיני לאה רכות זה תפילה ורחל זו התורה שבע"פ שהכל גוזזים ממנה הלכות.

                 ולמעשה לא כל אחד זוכה לבחינת לאה בשלמות, ולא כל אחד זוכה לבחינת רחל בשלמות, ולכן יעקב עבד בשביל שתיהן, ועבר מה שעבר עד שזכה לבחינת רחל שזו בחינת התורה שזה הדבר הכי גבוה, אבל כדי לזכות לה צריכים הרבה תפילה ולכן התפילה שזו לאה נישאה קודם ליעקב עוד לפני נשואיו עם רחל שהיא התורה הקדושה, וכל אדם צריך לעבור הרבה ייסורים והרבה עבודה בתפילה בחינת ועיני לאה רכות כדי לזכות לתורה לזכות לרחל, ואדם שירבה בתפילה וירבה בכוונה ובדמעות לפניו יתברך, עי"ז הוא יבוא לבחינת רחל ויזכה לקבל תורה.

                 בשביל להביא את הגאולה השלמה, עתה אנחנו צריכים לעשות את 'תיקון חצות' שזה תיקון רחל ולאה. אבל לא כל הזמנים שוים, ויש זמנים שעושים תיקון לאה ויושבים על הקרקע זה תיקון התפילה, ויש זמנים שאנחנו עושים רק תיקון רחל, כמו בזמן של בין המצרים שאנשי מעשה נוהגים תיקון גם בחצות היום ולא רק בחצות הלילה, אבל העיקר זה שעושים תיקון רחל ולאה כאחד, ואדם יכול לפרש אז את ליבו, ועי"ז נעשה תיקון התורה והתפילה, שזה בעצם תיקון הכתר העליון שעתיד הקדוש ברוך ליתן על ראשו של מלך המשיח. כך מובא בזוהר, שכל התורה שעם ישראל לומדים וכל התפילות שעם ישראל מתפללים, נעשה מהם כתר עליון לדמותו של יעקב שם, וזה בחינת החתונה של יעקב עם לאה ורחל. אבל מי שהוא לא בבחינת "ישראל אשר בך אתפאר" ושאינו נכלל בתורה ותפילה ובמעשים טובים, אז הוא כבר לא בבחינת זרע יעקב, ואין לו את התפארת הזו של דמות דיוקנו שחקוקה בכסא הכבוד למעלה, והוא נפרד מלאה ואין לו את רחל היינו שאין לו את התורה והתפילה, והוא לא יופיע בכתר העליון.

                   אבל אם נתבונן, נראה שבאמת בכל אדם למעשה יש מעשים טובים, כמו שנאמר "ועמך כולם צדיקים", ולכן כל אחד מישראל הוא בחינת "ישראל אשר בך אתפאר", והוא גם כן יכול לזכות לבחינת לאה ורחל ע"י המעשים שלו והתורה שלו והתפילה שלו שעולים ומצטרפים בכתר העליון, וכשיבוא העת אז הקדוש ברוך הוא יתן את הכתר הזה על ראשו של מלך המשיח. וזו בעצם כל הגדולה וסוד הנצחיות של דוד המלך שזכה לתפילת לאה, וקבל תורה מיונתן בן שאול מבנימין, ושאול עליו נאמר "בן שנה שאול במלכו" שלא חטא היינו קיים את כל התורה כולה, ולכן נקרא קטן, ודוד זכה לתורה הזו בחינת "שאל ממני ואתנה", כי דוד היה עוד יותר קטן מבן שנה, הוא היה בבחינת "אני היום ילדתיך", ולכן נתן לו יונתן בן שאול את כתר התורה של אביו, כי בדוד היתה כזו תפילה בשפלות, שעי"ז למעשה זוכים לקבל את כתר המלכות של התורה, ולכן דוד המלך זכה לבחינת מלכות לבחינת הכתר מיונתן בנו של שאול המלך. ושניהם יחד זה בחינת יעקב עם רחל ולאה, וזה בחינת 'תיקון חצות' שע"י זה זוכים לבניית בית המקדש, וזוכים להתגלות של בן דוד ולהתגלות של שלמה שיושב על כסא המלכות בזמן שבית המקדש קיים, ולמעשה עי"ז נשלם התיקון של כלל הבריאה כולה, וכולם זוכים להתקרב לה' יתברך, ועי"ז יתכללו כולם בדוד ויונתן שזה בחינת ימין ושמאל לאה ורחל.

                   עתה יש "שמאל דוחה וימין מקרבת", שמאל דוחה זה בחינתו של שאול המלך שהוא בחינת הגבורות של תורה של רחל שהכל גוזזים ממנה שזה בחינת כל הגבורות שעבר עליה שהיא לא יכלה להוליד ועבר עליה מה שעבר עליה, ואחותה הגדולה היא לאה שזו התפילה שמעוררת את כל החסד והרחמים שיש בעולם וע"י התפילה שלה ה' רואה בעניה ופותח את רחמה ונולד מזה דוד המלך שהוא כולל את כל התפילות של ישראל שהן בחינת לאה, "ועיני לאה רכות" שזה היסוד של 'תיקון חצות' שעי"ז זוכים לבית המקדש ולביאת הגאולה השלימה, וזוכים למה שזכה יעקב אבינו לבחינת "ישראל אשר בך אתפאר", ועי"ז נעשה היחוד של תורה ותפילה שזו התכללות של שמאל בימין שזה בחינת אהבת דוד ויונתן שתהיה בזמן ביאת מלך המשיח שיהיה נעשה יחוד בין כלל עם ישראל ומשיח וכל אומות העולם ירצו לקבל את הכנפיים של יראה ואהבה של תורה ותפילה מעם ישראל שהם הבנים של יעקב אבינו, וכולם ירצו להתקרב לה' יתברך וירצו להניח הכתר מלוכה בראשו של משיח והכל מתחיל מבחינת לאה מבחינת "ועיני לאה רכות" ומדוד המלך שריווה לה' בשירות ותשבחות.

                   הסוד של האהבה של דוד ויונתן זה הסוד של "דוד המלך חי וקיים לנצח" שזו התכללות של שמאל בימין שנעשית ע"י אהבתו של דוד ליונתן שזו אהבתו הגדולה של דוד המלך לתורה, וזה בחינת הייחוד של האמהות הקדושות ביעקב אבינו שנעשה מזה כללות עם ישראל, והשורש הוא מסירות נפש וביטול בנשמת יעקב אבינו שעי"ז נעשה יחוד של התורה עם התפילה בחינת "ישראל אשר בך אתפאר", וזה יש בכל אחד מישראל, וזו היתה הגדולה של אהבתו של דוד המלך ליונתן בן שאול שעלתה מעל היחוד של יעקב עם לאה ורחל כמו שאומר דוד "נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים" (שמואל ב' א') היינו יותר מהאהבה של הנשים הקדושות של לאה ורחל כי דוד המלך ראה את השורש הוא ראה את היחוד של לאה ורחל, והוא ראה את האהבה שהייתה ביניהם עם יעקב אבינו, ועל זה הוא אמר "נפלאתה אהבתך לי" עוד יותר מהאהבה הזאת שהיתה ללאה ורחל שנכללו יחדיו בנשמת יעקב אבינו, היינו שדוד זכה לביטול כזה גדול בחינת "אני היום ילדתיך" כמו שנאמר "עד דוד הגדיל" (שמואל-א' כ"א,) ולכן זכה לקבל את כתר התורה והגדולה מבנו של שאול את תורתו של מלך המשיח שהיא פי אינסוף יותר גדולה מכל התורות של כל העולם, כי ע"י תורתו של משיח נבנה בית המקדש השלישי, ודוד המלך זכה לזה ע"י התפילות שלו, ועל זה הוא אמר נפלאתה אהבתך לי יותר מאהבת נשים שהם בחינת האהבה של כל הצדיקים שלמדו תורה שזה בחינת יעקב אבינו, כי כל התורה שדוד המלך אמר זו תורה שהיא שקולה כנגד כולם בחינת "האלף לך שלמה", שזו בחינת אהבת דוד ליונתן שזה הייחוד בין תורה לתפילה שיתגלה ע"י מלך המשיח, שזו תורה כל כך גדולה פי אלף יותר מאהבת נשים מן ההתגלות של כל הצדיקים שהיו בכל הדורות, שהם בחינת האמהות הקדושות בחינת אהבת נשים. והוא יאיר לנו תורה ויאיר לנו תפילה של מלך המשיח שזה הדבר הכי גבוה בחינת הכתר, ועל זה אומר הזוהר שעתיד הקדוש ברוך ליתן הכתר בראשו של מלך המשיח, וזה הכל בזכות לאה, בזכות דוד המלך שריווה לה' בשירות ותשבחות שזה בחינת התפילה שעל ידה זוכים ל"שאל ממני ואתנה", הינו זוכים לתורה הגבוהה ביותר שמביאה את התגלות המקדש שזה למעשה התכלית, ולכן כמה שאדם ירבה יותר בתפילה על ידי זה תבוא הגאולה מהר יותר.

                 נאמר שבזכות נשים צדקניות כל הגאולה עתידה לבוא. כידוע שלאה ורחל הן עדיין נמצאות והן כל בנות ישראל, וכל אישה צריכה להתפלל כדי לזכות לבחינת האמהות הקדושות, שזה התפילה שלה עצמה. ובעת שהיא מזכה את בעלה לתפילה ולימוד תורה, עי"ז היא בחינת רחל ולאה עם יעקב, וככל שאישה יותר מזכה את בעלה ללמוד תורה ולהתפלל על ידי זה האור של רחל ולאה עוד יותר ועוד יותר מאיר ומנצנץ, וכל אדם ביחד עם אשתו יכולים לזכות להיות במדרגת אהבתם של דוד ויונתן שזה בחינה גבוהה עוד יותר שזה יחוד של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, וככל שיהיה את הייחוד הזה מהר יותר, אז למעשה תבוא הגאולה מהר יותר.

                 הייחוד של נשמת משיח בן דוד ומשיח בן יוסף הוא שלמות של השם הויה ברוך הוא (שזה יחוד בין י"ה ל-ו"ה), ולכן ע"י יחוד שני המשיחים אפשר לבטל את כל הדינים וכל הצרות וכל הגזרות הרעות מעל כל העולם כולו, כי תורתו ומלכותו של דוד המלך זו מלכות גבוהה ועצומה מאוד עד כדי כך שאי אפשר כלל לתאר ולפרש את התורה של דוד המלך, ואי אפשר בכלל להסביר מה זה הגדולה של תורתו, כי אפילו השירים של דוד המלך או ההבל הכי קטן שהיה יוצא מהפה של דוד המלך בשיחת חולין שלו אי אפשר בכלל להתקרב לזה, ואפילו אם ניקח את כל התורה של כולם, אז לעומת ההבל הקטן שלו זה יהיה בטל, כי היה לו את התורה הגבוהה של שאול ויונתן הנאהבים והנעימים שבחייהם ובמותם לא נפרדו, וע"י התפלה בשפלות שהייתה בו זכה דוד לקבל מהם את התורה ולהגדיל עד בחינת "אני היום ילדתיך" ועי"ז זכה להיות הרגל הרביעית לאבות למרכבה הקדושה וכשזוכים להתקרב לנשמת יעקב זוכים לתשובה כל כך גדולה על ידי זה זוכים להתקרב לבית המקדש השלישי, לתפארת יעקב שזה כללות בית המקדש הראשון והשני שזה אברהם ויצחק והאחרון שהוא בחינת יעקב שזו התגלות התפארת והשלמות.

                   וכל מה שאנחנו עושים כעת מאז שנחרב בית המקדש אנחנו עושים 'תיקון חצות' תיקון רחל ולאה, וזה פרקי תהילים של דוד המלך שנאמרו ברוח הקודש על צער פירוד השכינה מביתה, הפירוד שיש בין דוד ליהונתן ואנחנו מבקשים שלאה ורחל יחזרו שוב לשכון עם יעקב אבינו, וזה הענין של 'תיקון חצות' לקרב את לאה ורחל ליעקב, ואנחנו יושבים על הארץ ליד הפתח, איפה שהמזוזה נמצאת ובוכים לאמהות לאה ורחל: "אנא, תתקרבנה ליעקב אבינו תחזורנה אליו"! ואנחנו בוכים ליעקב אבינו: "אנא אבא תתקרב ללאה ורחל לאמהות הקדושות ויהיו כולם שמחים"!. על זה אנחנו מתפללים כי אנחנו יעקב, כל יהודי הוא בבחינת יעקב בחינת ישראל סבא שרחוק מבית המקדש ויושב על הקרקע ועושה 'תיקון חצות' ומבקש שתחזורנה האמהות לאה ורחל, ולכן למעשה על ידי 'תיקון חצות' אנחנו מקרבים את הגאולה כי כאשר אדם קורא ללאה ורחל, ואומר להן תחזרו אז האמהות הקדושות שמרחפות מעל העולם מתקרבות אליו, והן באות אליו ונעשה יחוד, וכל אחד קורא והן מתקרבות עוד ועוד לעולם עד שבסוף גם אנחנו נראה את "תפארת יעקב" כאשר יבנה בית המקדש שהוא שלמות יעקב אבינו, ואז למעשה יהיה לכל כלל ישראל שלימות בחינת "ישראל אשר בך אתפאר", וזה הסוד של  דוד ויונתן והאהבה הנפלאה יותר מאהבת נשים שהיתה ביניהם.


 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד