חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> התחזקות >> מעלת המקווה
 
הנהגות וכוונות המקוה
תפילה לפני הקריאה: ריבונו של עולם, אב הרחמים והסליחות, זכני ללמוד את התורה לשמה בקדושה וטהרה וזכני על ידי לימודי זה להתקרב אליך יתברך ולעשות לך יתברך נחת רוח, אמן נצח סלה ועד. 

מעלת המקוה
המקוה זה ההתחלה של הכל, האדם מתחיל לעבוד את ה' מהמקוה, כי ענין הטבילה הוא; כמו שהעובר ברחם אמו נמצא כפוף ומקופל בתוך מים - כך הוא האדם בטבילה, וכשיוצא - הרי הוא כאילו נולד מחדש.
המקוה זה עלמא דחרותא = עולם החירות. מקוה פירושו להכנס למים שאינם שייכים לעולם הזה, שאין בהם ניאוף וזוהמא של העולם הזה, מים טהורים נקיים וזכים - שמטהרים את נשמת האדם ומקרבים אותו לה' יתברך.
מרגע שעלה במחשבתו של האדם לטבול במקוה כבר נמשכת עליו טהרה וכבר זוכה לקבל את קדושת המקוה והוא כבר הכין כלי לקבל את האור של המקוה.
ומרגע זה, מכל תנועה שלו; בין כשלוקח את המגבת או השמפו וכו' - נבראים מלאכים קדושים, ובכל פסיעה נמשך עליו משמים חסד עליון וסייעתא דשמיא ודעת עליון ויכול לזכות לרוח הקודש.
הבעל שם טוב אמר שכל השגתו היתה מהמקוה. והכוונה; לא דווקא מהטבילה עצמה, אלא כל הטרחא שטורח עבור המקוה, ואפילו מהמחשבה על המקוה.
על ידי המקוה זוכה האדם לשפע פרנסה, ויכול לזכות להרבה טובות מענין הדרך אל המקוה בלבד.
הפסיעות למקוה מתקנות את מה שפגם בהליכה למקומות אסורים, הפסיעות להיטהר מתקנות את פגם הפסיעות שפסע לטומאה - מדה כנגד  מדה.
התנועות להגיע למקוה מושכות על אבריו טהרה ומתקנות מה שפגם בכל איבר.
 
הנהגות וכוונות המקוה
א. כשאדם הולך למקוה יתפלל כך:
"רבונו של עולם, בעודי פוסע כעת למקוה, העבר מעלי את זוהמת הנחש הקדמוני". ויחזור על תפלה זו כל הדרך.
ב. כשמגיע למקוה; יזהר מאוד, שאם צריך לשלם, ישלם כראוי, כדי שלא יהיה כטובל ושרץ בידו. ויזהר בזה מאוד מאוד, כי אם טובל ללא התשלום הראוי יש בזה פגם גדול ואינו  מרגיש קדושת המקוה ואינו פועל שום טהרה אלא רק קלקול ח"ו.
ג. לפני הטבילה: יקפיד לרחוץ עצמו כראוי כדי שלא ימאיס את חבריו וכו', ואם צריך להתפנות יקפיד להתפנות לפני הטבילה. הכלל; שינקה עצמו היטב לפני הטבילה, כי יש בזה סוד טהרה עצום שאין כדוגמתו.    
 
(הערה: אין להזכיר בפה כלל את השמות הקדושים - גם בזמן שלומד את הכוונות - אלא בהפסק של המלה אות, כגון אות אלף אות הה וכו')
לפני שנכנס לטבול יפשפש במעשיו ויהרהר בתשובה, ויכוון שהמקוה הוא עלמא דחרותא = עולם החירות (בבחינת היובל - חמישים שערי בינה) בינה עילאה הממתקת את כל הדינים, והוא ים העליון - שכולו רחמים גמורים. ויכוון בפסוק מ'קוה י'שראל י' מ'ושיעו בעת צרה - ראשי תיבות 'מי ים'.
אחר כך יכוון במחשבתו את הפסוקים מי א-ל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו יכבוש עוונותנו ותשליך במצולות ים כל חטאותם ויכוון להטהר מכל הטומאות והעוונות, ויטבול טבילה חזקה.
אחר כך יוציא את ראשו, יתיישב בדעתו, ויתחיל בסדר הטבילות דלקמן - כאשר כל הכוונות הם בעת שכולו מתחת למים:
 
[(מי שעדיין לא תיקן מדת הכעס - טורף נפשו באפו ח"ו), יטבול טבילה ראשונה לתיקון עוון הכעס על ידי השם אלף - הה - יוד - הה שעולה גימטריא קנ"א = כעס עם הכולל = מקוה]
א. להיטהר מטומאת קרי ושז"ל על ידי השמות הקדושים חב"ו בי"ט.
ב. כנ"ל
ג. כנ"ל
ד. להפריד ולשבר ממני כוח וטומאת הקליפה.
ה. להמשיך לי טהרה מן המקוה הטהור העליון.
ו. לכוון בתוך המים את הפסוק "לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי"
ויכוון ל'ב ט'הור ב'רא ר"ת 'טבל', וסופי תיבות 'אבר'
ברא - אותיות אב"ר - לכוון שה' ימשיך לי לבושים קדושים וגוף קדוש.
ורוח' נכון' חדש' - סופי תיבות 'נחש', ולכוון להעביר מאברי זוהמת הנחש הקדמוני.
ז. כנ"ל. ואם אפשר יכוון בטבילה אחת פעמיים את הכוונה הזו.
ח. להמשיך לי קדושה טהרה ברכה שמירה והגנה מהמזל השמיני - 'נוצר חסד'.
ט. להמשיך לי קדושה טהרה ברכה שמירה והגנה מהמזל הי"ג - 'נקה'.
י. להעביר ממני זוהמת הנחש הקדמוני ולתקן מדת הכעס (הקפדה ושנאת חינם) על ידי השם
אלף - הה - יוד - הה שעולה גימטרייא קנ"א = כעס עם הכולל = מקוה
 
טבילות נוספות:
א. הכנעה עם הכולל גימטרייא מקוה - שאזכה להיות אין בפני כל בריה ולא להקפיד כלל, ושלעולם לא אבוא לידי עניות בין ברוחניות ובין בגשמיות.
ב. קרקע המקוה הוא כנגד שם אדנות ושתכנס הקדושה לדיבור שלי,
ג. ארבע רוחות העולם הם כנגד שם הויה ושתכנס הקדושה לקול שלי,
ד. התקרה כנגד שם אקיק  ושתכנס הקדושה למוח שלי.
ה. כל היחוד הנ"ל; שם אדנות שם הויה ושם אקיק הם בגמטריא שם יב"ק - י'חוד ב'רכה ק'דושה
ו. כוונה המשברת את כל הקליפות וטוב לשהות בה מתחת למים עד שלא יוכל יותר: שכל חיותי היא רק ממך יתברך וכו'
ז. מ'קוה י'שראל י' מ'ושיעו בעת צרה - ראשי תיבות מי ים שהיא בינה עילאה שממתקת את כל הדינים, ולכוון לכל ישועה שצריך - לעצמו או לאחרים; לרפואה, הצלחה, עילוי נשמה וכו'
ח. מי שיכול יכוון בין טבילה לטבילה לפני שמכניס ראשו למים בשילוב אקיק א-ל-ד כזה: א-א-ה-ל-י-ד-ה   
ט. לטהרת כל עם ישראל וכו'
 
[מי שאין לו זמן או אפשרות לכל הטבילות הנ"ל יטבול שלש טבילות
א. לתקן עוון הכעס
ב. להטהר מכל טומאה
ג. לקבל טהרה
ואם אינו יכול לטבול יותר מטבילה אחת יכוון רק להיטהר מכל טומאה]
 
ובערב שבת יוסיף: 
להפשיט בגדי החול
לקבל קדושת שבת
 
לאחר הטבילה
אם צריך יברך אשר יצר.
אחר כך יאמר עשר פעמים את הפסוק 'לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי' עם הכוונות הנ"ל.
אחר כך יאמר את שמות שבעת הרועים ויוסיף עליהם שלמה המלך אליהו הנביא אחיהו השילוני רשב"י רבי ישראל בן אליעזר הבעל שם טוב הקדוש רבי נחמן בן פייגא וכל צדיק שרוצים. 
 
אדם שאין לו אפשרות כלל לטבול יכול לבקש מאדם אחר שיטבול עבורו. וטוב שיתן לו משהו רוחני או גשמי בתמורה, כגון שיתפלל עבורו או יתן לו כסף על זה.
וכן; סדר הנטילה של ארבעים פעם עולה לאדם - שאינו יכול לטבול - כמו טבילת מקוה, דהיינו; שם ע"ב על כל יד לסירוגין [י' על ימין י' על שמאל וכו'] סך הכול עשרים פעם. ואחר כך שם ע"ב על ימין, סך הכל עשר. ואחר כך על שמאל, סך הכל עשר.
הבני יששכר כותב שטבילה במים קרים מבטלים מן האדם גזירת מיתה - קרים תיקון לקרי (יק"ר בעיני ה' המותה לחסידיו, יקר אותיות קרי, רמז שיש פעמים שקרי מרמז על גזירת מיתה ח"ו, ועל ידי טבילה בקרים נתקן ובטלה הגזירה). בילא"ו.
 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד