חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תורה >> תורות לפי סדר אמירתם >> תורות משנת התש"ע >> "ממעמקים"
 

"ממעמקים"
 

התורה נאמרה מפי קודשו של הצדיק בשיעור השבועי ביום יום א' פרשת מקץ

 

תפילה: רבונו של עולם, אב רחמים והסליחות, זכני ללמוד את התורה לשמה, בקדושה גדולה ובטהרה עצומה. וזכני על ידי לימודי זה, לעשות לך יתברך נחת רוח כל ימי חיי. אמן נצח סלה ועד.


דע, כי כל הבריאה מלאה בייחודים, כל דבר זה ייחודים. אדם שרוצה להגיד איזה מילה, אז הוא לוקח מכ"ב האותיות של התורה ומיחד אותן יחדיו, ונוצרת מלה שאותה הוא אומר, ונעשים צירופים אין ספור מתוך כ"ב האותיות, ועי"ז הוא מבטא את כל מה שהוא צריך, ונעשה קשר בין בני אדם וזה נקרא יחודים. והצדיקים מייחדים ועושים כל מיני יחודים עליונים. כי הצדיקים פתאום משיגים ורואים כל מיני דברים בשמים, והם משיגים השגות אפילו במנוחה של שבת, כמו שידוע מהאר"י ז"ל. אבל איך אפשר לזכות כבר לעשות את הייחוד של הגאולה השלמה שהוא כזה גבוה ועצום, הייחוד שיעשה המשיח!

עכשיו לדוגמא, יש ילד קטן, וכאשר הוא רוצה לכתוב משהו הוא כותב קלבלטינה במקום קלמנטינה, וזה לא הייחוד הנכון, למעשה זה בכלל משהו אחר ונעשה לזה משמעות אחרת, ועל זה נאמר אל תקרא "ודגלו עלי אהבה" אלא 'ודילוגו עלי אהבה', היינו שאף על פי שהוא טועה, אבל בשמים נעשים מזה ייחודים חביבים לפניו יתברך באהבתו את בניו.

ודע, שכל הבריאה נעשית ע"י ייחודים, ואפילו ביום יום, ניקח לדוגמא לחם, אז מה שעושים זה ייחוד, כי הוא מורכב מכל מיני מרכיבים כמו קמח מים ואש וכו'. וצריך לייחד כל דבר לפי הכמות שלו והזמן שלו, מה שעושים זה מייחדים את כולם ונוצר צירוף הנקרא לחם, ושמים אותו על השולחן ומצרפים אותו עם עוד מיני מאכל - דגים ובשר, ונעשה הייחוד הגדול של סעודת לוייתן, ועושים סעודה שלימה, סעודת משיח.

וצריך דעת גדול כמו של משה רבנו, כדי לייחד אותיות ומהאותיות מילים ומהמילים משפטים ומהמשפטים פרקים ומהפרקים וכו'.. ובאמת כאשר הקב"ה ברא את העולם, הוא הסתכל בתורה היינו בכל שישים ריבוא האותיות שלה, כמו שנאמר "אסתכל באורייתא וברא עלמא", והוא הסתכל בחכמתו והתבונן בתורה הקדושה מתחילתה מהאות ב' של המילה בראשית הראשונה וייחד עמה את האותיות  ר' א' וכו', ונעשה אחר כך צירוף המילה בראשית, וממילים למשפט "בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ", והוא ייחד את המשפט עם הפרק, ונעשה צירוף שלם של כל שישים ריבוא אותיות התורה, ומזה נעשה בריאת העולם.

ודע, שבשביל לזכות להביא את הגאולה השלמה שזה הייחוד השלם, צריך לדעת מה הם הייחודים והצירופים שיכולים להביא אותה, כי גם בשביל להביא את הגאולה צריך ליצור ייחוד וצירוף של המלה 'גאולה', כמו שאמרנו קודם שאם לא נעשה ייחודים כדי שיהיה לחם הוא לא יהיה, כך הוא הדבר לגבי הגאולה השלמה, שצריך להשתמש במרכיבים והצירופים והייחודים הנכונים כדי לזכות לביאת הגאולה.

היום העולם כל כך שקועים בשקר, בכל התאוות, ובעיקר בתאות הממון שזו התאוה הקשה מכל, כי מאד קשה לעקור אותה, והם אנפין חשוכין שכבר קשה להוציא ולפדות משם ע"י האור של התורה. ורואים שהעולם כבר בכזה חושך, כל כך ירדו נמוך, ולכן צריכים את האור הכי גדול שיש כדי להציל את העולם ולהביא את הגאולה השלמה.

עכשיו מה הם הייחודים למעשה שאותם צריך לייחד בשביל להביא לידי גאולה שלימה?  הרי צריכים להיות ייחודים, וגם משה רבנו ראה שעם ישראל משוקעים בכל כך טומאה בכל כך צער ובעצבות, אז הוא עשה ייחודים עם הדעת שלו, וע"י הייחודים האלה עם ישראל יצאו לבסוף ממצרים. ועתה גם כן יש כל מיני צדיקים, אבל למרות שהם בעלי מדרגה והשגה, אבל הם לא יודעים איזה ייחודים צריך לייחד, ובאמת יש להבין שכל ענין הגאולה זה לייחד יחודים, וזה נעשה ע"י התבוננויות של הצדיק הגדול במעלה, בלי דיבור ובלי מעשה בפועל, רק בכח המחשבה, ועי"ז הוא יכול להביא את הגאולה ולעשות נחת רוח לה' יתברך. ובאמת העולם נמצאים עתה בכזו גלות קשה, שצריך את ההתבוננות של משה רבנו, את הייחודים שהוא עשה עד שזכו ונגאלו ישראל ממצרים בכח הכוונה שלו, ונתגלתה לעיני כל ידו החזקה של בורא עולם, כמו שנאמר "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

משה רבינו לא הרג את פרעה, אלא הוא נעשה מלך נינווה, וליונה הנביא נעשתה פגישה איתו. יונה הנביא הגיע להתבוננות לברוח תרשישה, וה' שלח דג גדול שבלע אותו, ועי"ז יונה הגיע להתבוננות עמוקה בשעה שהוא היה 'במעמקים' בתהומות, וזה מה שיש היום שנמצאים העולם בעומקא דתהומא רבה, וכאשר הצדיק שהוא בחינת יונה יורד כ"כ במעמקים זה מראה איפה העולם נמצאים, בעומקא דתהומא רבה, עם מלך נינווה עם פרעה הרשע וכל העיר שלו שהיא כולה רשעים, ולכן הצדיק גם כן יורד לבור במקום נמוך, וזה סימן עבורו שכמו שהוא יצא משם אז גם כן כולם יצאו איתו בשלום, כי תבוא התגלות של רחמים גדולים שזה התגלות הגאולה השלמה.

יונה הנביא התבונן במזמור תהילים ק"ל "ממעמקים קראתיך ה'", שיש בו כוונה שהיא יכולה להביא את הגאולה השלמה.

ולכן הדבר הראשון שאתם יכולים לעשות בשביל ליצור את המילה 'גאולה', זה לקרוא בכוונה עצומה את מזמור ק"ל בתהילים, שהוא מסוגל לקרב את הגאולה (למי שיתבונן בעמקות). ועוד דבר שמביא את הגאולה, זה צעקות ושוועות מהמקום הנמוך יותר, משם לקרוא לה' א-להיו, כי כשנופלים למקומות כל כך נמוכים וחשוכים צריך לצעוק, שזה בחינת "ממעמקים קראתיך ה", לא אחרי שנטהרו ועשו תשובה וכו', אלא עוד קודם לכן בעת שנמצאים בעומקא דתהומא רבה, צריך להתגבר ולקרוא לה' ולצעוק ולהתפלל בלי לחכות לעניין של קדושה וטהרה מקודם.

יונה הנביא על אף שידע בגדולת ה' -ואפילו הוא לא יודע כלום כי אי אפשר לידע בגדולת ה', אבל בוודאי שידע הרבה הרבה יותר מאשר כל אחד אחר- הוא ברח ועשה מעשה שנראה שטות לברוח מה', ואיך אפשר לברוח ממי ש"מלוא כל הארץ כבודו", ובכל אופן רואים אחר כך שכל העולם שהיו על האוניה כולם באים אליו, והם אומרים לו "מה לך נרדם קום קרא אל א-להיך", והם מעוררים אותו ואומרים לו תראה איזה סערה נעשה לנו בים, וגם הוא יודע שבשלו הסער הזה.

ויש שאלה, מה ה' יתברך באמת רצה לעשות עם יונה, הרי אם אתה רוצה לטלטל את הספינה ולעשות סערה בים שעי"ז הכל יבינו שזה בגלל יונה ותציל את כולם ביחד איתו, אז למה צריך את כל הענין של הדג הגדול שבלע אותו?  אבל יש פה סוד, כי הדג הגדול, כמו שכתוב בזוהר, זה הצדיק האמת, הראש בית של כל הדורות, שהוא זה שבאמת בא לבלוע את יונה[1], וזה מרמז שהוא יבלע את כל הצדיקים שהם בחינת יונה, כדי שהם יהיו כמותו, שגם להם יהיה השכל והדעת דקדושה, שיכול לתקן את כל הדעות, שהוא חכמה עליונה שכוללת את כל החכמות, זה השכל הכולל שהוא עצה עמוקה, הדבר הכי הכי עמוק שזו עמקות כזו כמו שאמרנו "רישא דלא אתיידע ולית מאן דקיימא ביה". וזה כל ענין הדג שבלע את יונה הנביא, שזה נשמת הצדיק האמת שבלע והפך אותו למהותו. ולמעשה כאשר זכה יונה לכך הוא יצא ממעי הדגה ומאותו זמן הוא מתחיל לפעול את כל הגאולה שהייתה שם בפועל בהתגלות וזה סוד הלוויתן.

ובאמת קשה כי מי שבורח מה', כל אחד יכול להבין מה יהיה הסוף שלו, והוא נקרא רשע ויכול למות במיתה משונה, כי מה זה שהוא בורח ממלך מלכי המלכים?! ורואים בדיוק להיפך, שנעשה עי"ז התגלות של החסדים של צדיק האמת כמו שאמרנו, כי הוא רואה את כל הסער הזה שיש בים, הוא רואה את יונה שבורח תרשישה והוא בא ובולע והופך את יונה למהותו, ומזה נעשה אתחלתא דגאולה, ומתחילה התנוצצות של התכלית, ועל זה אנחנו צריכים להתפלל כל יום ולהוסיף תפילה ובקשה, שנזכה בעזרת ה' יתברך להיות אפויים בלב של צדיק אמיתי, כי כאשר אדם זוכה להיות אפוי בלב של צדיק אמיתי, אפוי טוב טוב טוב בלב של צדיק שוכן עפר או צדיק שבדור אז למעשה זה דבר שיכול להביא את הגאולה כנ"ל.

בינתיים יש לנו ג' מרכיבים, אם יהיה לנו הרבה מרכיבים אז בסוף נהיה אפויים עם הצדיק הנ"ל כמו חלות לכבוד שבת קודש ונזכה לבית המקדש. וכמו שאמרנו קודם שהקב"ה הסתכל בתורה וברא עלמא, וכן משה עשה ייחודים, ולכן יש להבין שכל הסימנים נמצאים בתורה, וראינו איך שנעשו בפועל ע"י משה רבנו בגאולת מצרים.

ונבאר הענין, ידוע שצריכים להעלות את המלכות (הדלה והענייה) אל הכתר דזעיר אנפין, שזה המקום הכי גבוה, לעשות ייחוד זעיר אנפין ונוקביה שזה התגלות הגאולה השלמה. ורואים שכתוב "ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם" ומשיבו ה' יתברך "אהיה אשר אהיה... אהיה שלחני אליכם", ולכן יש לכוין את שם אהיה בכל זמן שאפשר. כי בזכות השם הקדוש הזה זכו בני ישראל לצאת ממצרים, שהוא רומז לאתחלתא דגאולה.

באמת ה' יתברך רוצה שיתחילו לפעול כבר עם הדעת, כמו שנאמר "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

ובשביל להביא גאולה שלמה, צריכים העולם לשבר את תאוות הממון, שזו תאווה מאוד גדולה שכלל לא מרגישים, אבל כל העולם צריכים לשבר אותה, וכל העולם צריכים לצעוק ולזעוק ולשווע שישברו כבר את תאוות הממון, שמרחיקה את האדם מהבטחון והאמונה בה'. ובאמת כאשר יבוא המשיח אז מי שיש לו תאווה זו יהיה רחוק רחוק מבית המקדש[2], והוא יהיה מנודה ורחוק, והוא ייראה שם כמו שהיום נראה העני המסכן מכולם, ולא יהיה להם שום דבר לאכול לנֶצח, והם יסתכלו על חומות ירושלים אולי יאכלו קצת איזה משהו מן הסעודה, והם יהיו ממש כמו מצורעים באנפין חשוכין, טמא טמא יקרא, והם יהיו עדיין עם כל הדמיונות, ולא יהיה להם שום תקווה ושום תקנה, ואי אפשר יהיה לעזור להם שמה, והם יכולים היום להיות העשירים הגדולים ביותר שקיימים בעולם, אבל זה לא יעזור להם כלום בעולם האמת, כי הם יישארו רחוקים, והצדיקים לא יוכלו לסבול את הריח שלהם, ואפילו משיח שהוא ירצה לעזור להם , אבל זה יהיה קשה לו להריח אותם מגודל הסרחון של הממון שיש להם. והם ירצו לזרוק מעליהם את הממון, להגיד שאין להם כלום שזה לא שייך להם, וזה לא יועיל להם שום דבר  כי בעולם הזה הם לא השתמשו עם הממון לצד של הקדושה, והם כולם יישארו רחוקים מאוד מן הקודש, וכל הדברים הנצחיים והקדושים בוודאי לא יהיה להם זכות לגעת בהם עם ידיים מטונפות, והם יישארו כמו הערב רב שהיו מחוץ למחנה הקדושה ומה שיעשו להם זה כמו שעושים בסוף הסעודה למים אחרונים שמרחיקים אותם מעל השולחן בזמן הברכה והייחוד והקדושה.

          ובזמן שיבוא מלך המשיח, הם יקיאו את הכל, את כל מה שבלעו הם יוציאו את הכל, וישימו להם אצבע בגרון והם יפלטו את כל מה שהם בלעו, והמשיח יעשה להם פדיון וייתן להם תיקון שיהיה בחינת מים אחרונים, ואז תתחיל הגאולה ובניית בית המקדש והתגלות של המלכות ה' האמיתית, ותינתן המלוכה לאלה שבאמת רצו וכספו אליו יתברך, והיה להם לב נשבר, והיו קרובים לתכלית הנרצה. ובאמת תאוות ממון היא הקשה מכולם כי כל התאוות הן רוח שטות וכל אחד יודע שזה שטויות אכילה וניאוף, אבל לתאוות ממון אין תקנה, זה אנפין חשוכין כאלה...  שה' ישמור.

ועל כן לא סתם נאמר גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, כמו שנאמר "והיה מעשה הצדקה שלום", כי באמת העניין של צדקה זה שלום, שזה התכלית, היפך המחלוקת היפך הקליפות, וע"י הצדקה נעשה למעשה ייחוד של כולם בו יתברך.

לכן בשביל לזכות לתיקון השלם, צריכים לתת צדקה ובפרט קודם התפילה, ולמה דיקא קודם התפילה? כי בזמן תפילת שמונה עשרה נעשים ייחודים וצירופים עליונים  כידוע בכל המידות והספירות, מה שלא נעשה במהלך כל היום, ולכן טוב ליתן צדקה דיקא לפני התפילה שאז נתקנים כל העולמות.

גם הפדיונות שנותנים לצדיקים זה חשוב מאוד, כי כל הידיים האלה הם בחינת מאזניים, וככל שאדם נותן לצדיק פדיון גדול יותר, עי"ז הוא ממתק יותר דינים ועושה ייחודים גדולים יותר. הייחודים הם צירופי שמות צירופי אותיות, וכאשר יהיו נשלמים כל הייחודים מן ב' של בראשית עד ל' של לעיני כל ישראל שבסוף התורה, אז יהיה נתקן הלב העליון, ואז האדם יוכל להיכנס ולהיבלע במעי הדגה כמו יונה הנביא, ואז הוא יוכל להתפלל משם מתוך הלב של המשיח של הלוייתן. וכאשר הוא יבוא הוא לא ירַחק עוד, אלא להיפך הוא יכניס אותו תחת כנפי השכינה בלב העליון, והוא יהיה אפוי בלב של הצדיק כמו שיונה היה אפוי בלב של הצדיק האמת, ועי"ז יהיה לכולם תיקון, כמו שרואים שאחרי זה ה' יתברך רחם עליו והוא יצא, ויתחיל כל הענין של הגאולה השלמה. לעתיד יהיה בירור גדול בכל הבריאה כולה וזה יהיה כדי להפריד את הטוב מהרע ולשבר אותו ולבטל אותו לגמרי, ואחרי כן יהיה בכל הבריאה שלמות הייחוד שהוא כולו רק טוב, ויצטרכו לדעת איך לייחד את הטוב...

בשעה שאדם הולך לישון הוא עולה לעולמות העליונים, והוא מפקיד את כל מה שהוא עשה במשך כל היום, כמו שנאמר "בידך אפקיד רוחי". ואחר כך צריך להגיד ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס וכו', ולא ייענש שום אדם בסיבתי. וכשם שאני... כן יהי רצון מלפניך ה' שתמחק ברחמיך הרבים כל מה שחטאתי לפניך וכו' ה' צורי וגואלי. וזו עוד הנהגה לביאת הגאולה, שצריך להגיד שלוש פעמים ביום, ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי או שחטא כנגדי בין בגופי בין בממוני וכו', ולהגיד את זה מכל הלב. כמו שאומרים בשעת קריאת שמע שעל המיטה, להגיד את זה גם כן שחרית מנחה וערבית. ואחרי שעושים מחילה מכל הלב, אז הוא הזמן הטוב לבקש מריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שלא אחטא ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי ייסורים וחולאים רעים. והתפילה הזו מזככת את הלב של האדם, ויכולים לעשות ע"י התיקון הפשוט הזה ניסים ונפלאות וישועות, ויכולים לזכות לדעת דקדושה.

 

יהי רצון שנזכה להתגלות של ניסים ונפלאות, ונזכה להשראת השכינה בבית המקדש, ולגאולה שלימה עם מלכנו עומד בראשנו. אמן נצח סלה ועד.
[1] בחינת "ארץ אוכלת יושביה" (ראה לקוטי מוהר"ן ח"א קכ"ט).

[2] כמו שאומרים על המן שירד במדבר שמי שלא היה לו אמונה קבל אותו רחוק והמאמינים קבלו אותו קרוב.

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד