חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> התחזקות >> תורה מפי הצדיק >> מי שמחפש את הצדיק הוא צריך לחפש רק את בחינת הרוח שלו, ולא להאחז בבחינות של גוף שהיום זה הכל שקר...
 
 מי שמחפש את הצדיק הוא צריך לחפש רק את בחינת הרוח

שלו, ולא להאחז בבחינות של גוף שהיום זה הכל שקר...
 וזה ענין של "והיו עיניך רואות את מוריך" (ישעיהו ל, כ), כי כל התכלית והגאולה תהיה דייקא ע"י שיזכו כבר הכל לראיית פניו של 'הצדיק אמת', וכולם יראו אותו וישמחו לקראתו שפניו הן כפני חמה, והוא יכול להוציא את ישראל מאפלה לאורה, ועתה בגלות אז הלבנה שהיא מלכות הקדושה בושה, ולכן אסור להסתכל בה (עתה שהיא בגלות), ולכן מי שרוצה לחיות (עם משה) אסור לו להסתכל בכל העולםֿ הזה שזה בחינת בושה, ולכן יהושע "לא ימיש מתוך האוהל" (שמות לג, יא) שזה התיקון ללבנה, ולכן זכה להלחם ולנצח את עמלק, כי המארת של יום רביעי הן מאורות חסר 'ואו' (בראשית א, יד) (מארה כמו מחלה "ישלח ה' בך את המארה" (דברים כח, כ) חיסרון כמו "צרעת ממארת" (רש"י)), וזה כל הבושה שבמקום כבוד וקרבה (אותיות רבקה) לצדיק נמצאים תחת 'כבד לב' של פרעה, ולכן יש כל מיני עניות ועבדות ולא זוכים לראות את פני רבו, (פני החמה) ולקבל בשלמות את האור של האמונה מ'רעיא מהימנא', ולכולם יש לילה ואור הלבנה גם הוא נעשה פגום, וחסר את ההמשכה מהצדיק את הוא"ו, ולא יכולים לראות את משה-רבינו בלילה, ולכן יש התגברות של הדינים, ופרעה מנסה להעלות ולשלוט על הלב בכל מיני קושיות ומחלוקות על משה-רבינו שזה בחינת מה שה' אמר לאברהם אבינו "צא מאיצטגנינות שלך" (שבת קנו.), ותזכה לראות אמונה, ולכן גם מקום קבורתו של משה לא נודע וזה כדי שנתחזק באמונה, וכמו שנאמר (דברים לד, ו) "ויקבור אותו" ומפרשים (ספרי במדבר פיסקא לב) שקבר את עצמו ["ויבכו בני ישראל" (שם פסוק ח) ומפרשים (תנחומא חקת סימן ב) דייקא הזכרים שצריכים חיזוק באמונת חכמים].

והכל צריכים לחפש ולהשתוקק עד שיזכו למצוא את משה-רבינו ויתגלה כשחר אורו שהוא האור של היום הראשון שנגנז.

ברכת החמה חוזר כל 'כח' שנה שזה ענין של "ועתה יגדל נא כח ד'" (במדבר יד, יז) ונעשה התחדשות של ראיית פני הצדיק והתגלות של כח האמונה בעולם שהכל זוכים להאמין ב"כח מעשיו הגיד לעמו" (תהילים קיא, ו)[7], כי כל הגאולה תהיה דייקא ע"י שיזכו לראיית פני הצדיק, בחינת "והיו עיניך רואות את מוריך", ויוכלו הכל לזכות לכל הישועות "כימי צאתך מארץ מצרים" (מיכה ז, טו), וכל התכלית של העולם זה לזכות להגיע כבר להתגלות החמה בשלמות, לזכות להמשכה של הוא"ו, היינו לראיית פני הצדיק, כי כל הבריאה כולה הייתה מאירה מהפנים של אדם הראשון ועקבו היה מכהה גלגל חמה (תנחומא אחרי מות ג), וזה הפנים של הצדיק יסוד עולם, שנגנז ביום הראשון, והפנים האלה הן הכי טהורות בכל העולם כולו, וזה הפאר והיופי של כל הבריאה ה'שופריה דיעקב' שבכסאֿהכבוד, וזה פני יוסף, והסטרא אחרא כמו נחש כרוכה אחריו כמו 'אשת פוטיפר', וכל הזמן היא מנסה להסתיר ולבטל את הפנים של 'יוסף' ולעשות לו בושה בפנים, ודייקא להיפך עלֿידיֿזה הוא יותר נתעלה נתגדל כבודו ותפארתו בעולם, שזה התכלית של כל הבריאה כולה שתהיה התגלות תפארתם של הצדיקים בעולם, כי כל הבריאה כולה זה הפנים של 'יוסף הצדיק', זה הפנים של 'משה רבינו', שקרן אור מפניו כפני חמה (בבא בתרא עה.), והכל היו יראים מגשת אליו, ובאמת כל החיות של כל הבריאה ה' יתברך מאיר לעולם דרך הפנים של הצדיק, ולכן הוא בחינת 'שמש', ואם לא היה בעולם את הצדיק שהוא כמו התגלות החכמה בעולם בחינת "חכמת אדם תאיר פניו" (קהלת ח, א), אז היה בעולם 'מכת חושך', והיו מתים ברוחֿשטות שלהם כל מי שאין לו אמונה בצדיק, שהוא "רוח אלוקים שמרחפת על פני המים", וכל מי שאין לו את הניצוץ של משה-רבינו היה מת במכתֿחושך על שלא האמינו במשה-רבינו, כי כשאדם לא מאמין בצדיק ולא מחפש לראות את פני הצדיק, איך יזכה ל"והיו עיניך רואות את מוריך", והוא מת במכת חושך כי הוא לא מצליח להעלות את עצמו ולראות את הניצוץ של משה- רבינו שיש בו, שזה החלק אלוק ממעל שיש בו ולכן הוא קובר אותו, את עצמו בגיא, אבל באמת משה-רבינו "לא כהתה עינו" (דברים לד, ז) אף לאחר מיתה (ספרי לג), ולמרות החושך יש להתחזק בכח באמונה שלמה ולצפות להתגלות משה.

ועתה לפני הגאולה-השלמה יש כבר את ההתגלות של נשמת משה בעולם, אך עדיין זה לא בפועל עם גוף, ולכן מי שמחפש את הצדיק הוא צריך לחפש רק את בחינת הרוח שלו, ולא להאחז בבחינות של גוף שהיום זה הכל שקר, ולכן כאשר אדם מתפלל ומזכיר בעת תפילתו את השם של משה-רבינו זה חיפוש רוחני..

לקריאת התורה במלואה לחץ כאן
 
 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד