חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תורה >> תורות לפי סדר אמירתם >> תורות משנת התש"ע >> ''ונהפוך הוא"
 

''ונהפוך הוא"

התורה נאמרה מפי קודשו של הצדיק בשיעור השבועי ביום יום א' פרשת תרומה 

 

משנכנס אדר מרבין בשמחה. בר''ח אדר יש התגלות של אמונה והשגה, ולכן יש שמחה, כי בפורים יש התגלות של אור גדול, שמתחיל מר''ח אדר, כמו שנאמר משנכנס אדר מרבים בשמחה, ועי"ז כל הגזרות נמתקות מעל ישראל, ואפשר לזכות לכל הישועות.

ההתגלות של מרדכי ואסתר שהייתה בפורים, היא זו שפעלה שנתהפך הכל לטובה, וזכו לאור של הצדיק שהלך ונתגלה יותר ויותר, וזכו להתגלות של אור האמונה. האמונה זה דבר כזה גבוה שאדם לא יכול להקיף אותו מצד השכל, והתגלות של אסתר (שזו השכינה) זו התגלות שיש בה השגה והבנה, זה דבר שיש בו תפיסה שכלית, וטבע האדם שהוא מתפעל ע''י השכל וההבנה, יוצא שיש שתי בחינות: אמונה, וידיעה שכלית. שזה ההבדל בין מרדכי ואסתר, מרדכי נסתר בחינת אמונה, ואסתר זו השגה ותפיסה השכלית למרות ששמה אסתר,  כולם נשאו עיניהם אליה כי היתה נתפסת בשכל של כולם.

ההתגלות של האמונה בעולם השורש שלה זה הצדיק, כי אמונה זה דבר שאדם לא יכול להשיג או לתפוס בו, כי זה למעלה מהשכל, ואי אפשר לתפוס את סודות התורה של הצדיק, ואי אפשר לדעת כלום ממעשיו של הצדיק, כי הוא פועל בעולם בבחינת עולם הבא. ולכן לא סתם נאמר על תורת הצדיק שזה תורת ה' תמימה, אף אחד לא נגע בה - לא השיג בה, ולכן תורת משה נשארת תורת ה' תורה תמימה שלא נגע בה אדם, כי הצדיק הוא כל כך בטל ומבוטל עד שהיא נשארת תמימה. וזה היה האור של מרדכי היהודי שמאיר בפורים, אור שאף אחד לא יכול לגעת בו ולהתקרב אליו ולתפוס בו, שהוא בחינת תורת ה' תמימה, תורת ה'.

ויש להתבונן בדבר, למה שלא יגעו בה? אבל זה כיוון שתורת הצדיק זה ענין של אמונה, ואם אדם רוצה מצד אחד לדעת את התורה ומצד שני שהיא תשאר תורת ה' ממש תשאר תורה תמימה, אז הוא צריך אמונה כמו שהיתה למשה רבנו. ולכן צריך את מרדכי היהודי, צריך יסוד של אמונה ואח''כ זוכים להגיע להשגה - זוכים להגיע לבחינה של אסתר להבין סתרי תורה במגילת אסתר. ולמעשה אי אפשר בכלל להתקרב לה' יתברך בלי אמונה, כי בלי אמונה בלי מרדכי הצדיק התורה שלומדים היא נופלת לחיצונים ר"ל, והיא כמו סיפור או כל מידע אחר שיש בעולם, אבל תורת אמת כמו שמשה קבל בהר סיני - תורה אלוקית, זה אור אין סוף זה השגות אין סוף זה עולמות, לדבר כזה אפשר להגיע רק ע''י האמונה. וזה מה שראינו בנס פורים, ראינו שקליפת המן עמלק מנסה לבלוע את העולם, מנסה לבטל מן העולם את האמונה הקדושה, לבטל מהעולם את התגלות האור של מרדכי היהודי, ולעצור את היהודים שלא יוכלו לזכות להשגות של אסתר המלכה בבית אחשורוש, וזה מה שמנסה עמלק מדור לדור, וזו המלחמה נגדו, כי הוא מנסה לקרר את האמונה של היהודי, כמו שנאמר (דברים כ"ה, י"ח): ''אשר קרך בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך''.

ובאמת אם לא תהיה לאדם אמונה, אז ע''י זה הוא מאבד את ההשגה, ואינו יכול לתפוס אמת, ואינו יכול לתפוס בצדיקים שהם הכח של התורה - הכח של כלל עמ''י. וזו היתה כוונת המן, הוא רצה לגרום ליהודים להשתחוות בפניו, הוא רצה לאבד מהם את מרדכי היהודי, רצה שהיהודים יהיו כמוהו. ומרדכי היה כולו אמונה כולו התבטלות באינסוף, והוא בכלל לא יודע עוד כלום, שום שכל שום תפיסה בעניני העולם, כמו שנאמר שאיפה שנגמר השכל מתחיל האמונה. וזה למעשה מה שנתן לו כזה כוח נפלא להציל את כל היהודים משמד, אור האמונה שקרן מפניו שהיה כ''כ גדול עד שהוא כבר לא נראה ומורגש בכלל בעולם. וזו היתה הסיבה שהוא לא השתחוה להמן, כי הוא היה רק עם ה', והוא ראה שאור ה' לא מאיר במקום של המן, שאין בו כלום, אין בו אפילו ניצוץ אלוקי קטן. ורואים שיעקב השתחווה לעשיו, אבל מרדכי לא ראה בהמן שום נקודה להעלות אותה אם הוא ישבור את הגאווה שלו. וזה למעשה הסוד שמרדכי לא יכרע ולא ישתחוה. שכולו היה דבוק באמונה שזה התכלית שלא נדע, ולכן הוא זה שדייקא כן ידע שכל מה שיש בהמן זה היפך האמונה, זה לקרר את ישראל מן האמונה. אבל יעקב נתן לעשיו כבוד והשתחוה אליו, כדי לשבר ולבטל את קליפת עשיו מן העולם ולעלות את ניצוצות הקודש שהיה בו, כי בראש שלו היה ניצוץ קדוש, על שהיה עושה כיבוד אב, שזה כבוד למוחין, ובגלל זה הוא זכה קצת להבין עד כמה שהוא באמת לא מבין, ומרדכי לא כרע ולא השתחווה להמן, להשגות של שקר שיש לאנשים בעולם, כי מרדכי כלל לא ראה את העולם, הוא ראה רק את העולם הבא, ראה שאין שם כלום מהמן הרשע.

וע"י שנעשה ייחוד בין מרדכי לאסתר, נתגלתה ליהודים האמונה של מרדכי היהודי, ועי"ז זוכים להשגות למרות ההסתר פנים שיש בעולם. וזה כוונת רבנו בספר המידות (ערך אמונה ח"ב אות ג') שאין הקב''ה עושה ניסים אלא למי שמאמין בשני עולמות, כי טבע האדם הוא שלא רואה את העולם הבא, וכל מה שהוא משיג זה רק את העוה''ז, ואם אדם רוצה שיהיו לו מופתים אז הוא צריך להפוך את הטבע; הוא צריך להאמין שיש עולם הזה חולף ולהשיג שיש עולם הבא נצחי, הוא צריך להסתפק בכלל אם יש עולם הזה ורק להאמין בו. וזה למעשה מה שמרדכי ואסתר המלכה עשו ע"י הייחוד שנעשה ביניהם, הם הפכו לכל היהודים את הסדר של הטבע שזה הבחינה של המן עמלק, שכל מה שהוא רצה זה לגרום לעם ישראל שישיגו את העוה''ז ויאמינו שבכלל אין להם עולם הבא, ובכך לבטל את היהודים מכל וכל. ועל זה קם מרדכי היהודי שהיה כולו אמונה, ואמר תאמינו שיש עולם הבא ועל תשיגו כלום בעולם הזה, ועי"ז יהיה כביכול ביטול של העולם הזה מכל וכל, ביטול של המן עמלק, ויזכו כל עם ישראל לדבוק בתכלית בעולם הבא. ולכן מרדכי כבר לא פחד משום דבר בעולם, והוא לא השתחוה להמן, כי הוא היה כבר בתיקון - היה בעולם הבא, והוא הכניס את הרוח הזו באסתר המלכה, וממנה זה התפשט לכולם. והוא נתן לה אמונה היינו "ויהי אומן את הדסה" (אסתר ב') , והיא עשתה לו דירה בתחתונים, והיה מתהלך בחצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר המלכה, ואסתר היתה אומרת לו את ההשגה שלה והעבירה לו את כל הסודות שהיו שם, ומרדכי העביר לה את האמונה, הבעיר בה עוד אור של אמונה ודבקות בתכלית האחרון. ורואים שאסתר ועם ישראל למרות שהיו תפוסים בעומק הקליפות, זכו להתעוררות גדולה של אמונה ובטחון.

כל יהודי הוא חלק א-לוה ממעל שאי אפשר בכלל לתפוס בו, וכל יהודי מאיר בצורה שאי אפשר לתאר אותה, ואת זה המן רצה לבטל, שלא יתגלה האור הזה בעולם, לעשות הפרדה בין העולם הבא לעולם הזה - שלא יהיה ייחוד ביניהם - שלא יהיה ייחוד בין מרדכי לאסתר, והוא רצה שכולם יאמינו רק בעולם הזה ולא יחשבו על שום תיקון שיש לעשות כדי להכין עצמם לעולם הבא, ולכן הוא רצה לכלות ולבטל להעביר מהעולם את ההתגלות שהיתה למשה רבנו, את האור של קבלת תורה, שלא יחשבו על עולם הבא ועל מתן שכר של מצוות שיש לעם ישראל. ודייקא ע"י הסרת הטבעת ה' יתברך נתן למרדכי להכניס את אור האמונה לארמון של אחשוורוש ולתת לאסתר את האור הגבוה הזה של האמונה, שהוא מאיר אפילו במקום החשוך ביותר שיש בעולם , ועי''ז זכו עם ישראל להשגות של אסתר ביחד עם האמונה של מרדכי, ומרדכי זכה לדירה בתחתונים. ועי''ז נעשה בעולם התגלות מלכות ה' יתברך, ונתבטל המן הרשע מן העולם, וכל ההבל הטמא שלו נשרף באש של  האמונה, ושום גזרה לא יכלה להתקיים על היהודיים, בזכות האמונה שקיבלה אסתר ממרדכי, והיא לקחה את האמונה וביחד עם ההשגה היא ביטלה את כל ההבלים הטמאים של המן שנחקקו כבר על העצמות של כל מי ששמע את קולו (ובפרט המלך אחשורוש נפל בנגע הזה עד שהוא נתן את הטבעת להמן הרשע).

ואיך אפשר להוציא טומאה כזאת של זוהמת הנחש הקדמון שנדבקה בקירות הבית של אחשורוש ולבטל את הגזרה הקשה מעל היהודים? אבל מרדכי הצדיק הכניס אמונה לאסתר, כמו שנאמר ''אודיעה אמונתך בפי'', שהיא הודיעה בפיה את האמונה של מרדכי בעולם והיא נתנה את זה לכל היהודיים,

 וזה יצא דייקא מתוך הבית של אחשורוש, ועל ידי זה היא ביטלה את ההבל הטמא ואת כל האפיקורסות הטמאה, והיא לקחה ועשתה מזה צירופים קדושים צירופים של אמונה, והיא ריפאה את אחשורוש וכל הבית שלו. ורואים שאם אסתר לא היתה באמונה עם מרדכי, אז כל ההשגה שהיתה לה בתורה לא היתה בעצם כלום, ורק משום שהיא הייתה באמונה עם הצדיק היא זכתה להשגה כזו גדולה שמאירה לדורות וזכו לניסים ונפלאות.      

וזה סוד נס פורים, כי מה שהמן רצה זה לבטל את היהודים ביום אחד, שלא יהיו קיימים עוד בעולם, ואם אין יהודים בעולם הזה אין עולם הבא, אבל מרדכי הוכיח שיש ליהודים עולם הבא יש להם אמונה. על כן כל המצוות של פורים הן כנגד העולם הבא, ואין לנו כלים לתפוס מה זה מקרא מגילה... כל מצוות הפורים זה אור של עוה''ב, כי בפורים נעשה ייחוד שזה כל הניסים והנפלאות התגלות אור אין סוף ליהודים. וזה הסוד של פורים, שע"י מצוות הפורים נעשה ייחוד בין העולם הזה לעולם הבא, וזוכים לשמחה עצומה בכל העולמות, ונמחלים כל העוונות.

 

בעל התניא (האדמו"ר הזקן), היה קורא את המגילה בפורים כל שנה. ופעם אחת הבן שלו (האדמו"ר האמצעי) נסע ולא היה בפורים עם בעל התניא, ובמקום שאליו הוא הגיע  היה רב שקרא את המגילה,וכולם באו כדי לשמוע מקרא מגילה. ומשסיים הרב את קריאת המגילה, נגש הבן של בעל התניא (האדמו"ר האמצעי) ולחץ את ידו של הרב, ואמר לו סיפור יפה קראת. התמיה עליו הרב ואמר לו מה הכוונה סיפור, אני קראתי את המגילה, ואיך אתה אומר שזה סיפור? אמר לו הבן כן, אבל כשאבא שלי קורא את המגילה זה סיפור אחר לגמרי. ככה זה כאשר הצדיקים קוראים את המגילה זה סיפור אחר לגמרי, כי התפיסה שלהם זה משהו אחר לגמרי, זה לא מה שכל השכלים יכולים להשיג, כי במגילה יש סודות עצומים, יש בה את כל התכלית, את כל הסודות של הגאולה וכל מיני סודות - הכל נמצא במגילת אסתר.

אנחנו מאמינים בעולם הזה ואנחנו רואים ומשיגים אותו, אבל אנחנו צריכים לעשות בדיוק להיפך, שלא להאמין בעולם הנראה לנו, ולהשיג ולדעת שיש רק עולם הבא, ולשמוח שיש לנו את מרדכי היהודי, וזו כל התכלית - לראות את הצדיק, לזכות לבחינת "והיו עיניך ראות את מוריך", וזה הכוונה להאמין בעולם הזה, שלמרות שאנחנו בעולם הזה אנחנו זוכים למרדכי להתגלות של עולם הבא, כי הצדיקים כל מה שהם רואים זה את העולם הבא, וזה הייחוד שנעשה בין מרדכי לאסתר.

המן הרשע רצה לאבד את היהודים מהעולם הזה, רצה לבטל אותם. ומה עשו היהודים? הם ראו שאם הם יוסיפו להיות מחוברים עם המן - עם הגשמיות של העולם, ויהיה להם איזה הבנה ודעת של העולם, אז הם יאבדו לגמרי. ולכן הם נאחזו חזק בצדיק - במרדכי היהודי, באמונה שיש רק עולם הבא רק תכלית, ולכן הם עשו את התענית אסתר, ועי"ז כולם נדבקו במרדכי - באמונה בעולם הבא, וזרקו את כל ההשגות שהיה להם בעולם, שזה בחינת המן הרשע. וזה סוד שחשוב לדעת, שאם אנחנו זורקים את כל ההשגות אנחנו רוחניים, כי כאשר אין עולם ולא משיגים בו כלום, אז דייקא עי"ז אנחנו זוכים ללבוש רוח הקודש, ללבוש מלכות, זוכים לחיים של אמונה. וזה מה שהיה הנס של פורים, שהם זרקו את כל ההשגה, ועי"ז הם היו מוכנים לקבל את האור של האמונה. והם עצמו את העיניים שלהם מן העולם, ולבשו שק והתענו, ועי"ז ראו שבאמת הם בכלל לא קשורים לעולם הזה, ולכן המן לא יכל בכלל לתפוס בהם, כי הם היו למעלה על העץ הגבוה חמישים אמה עץ החיים, ורק אם הוא תלוי שם מת הוא יכול לתפוס מה שהוא לא יכל לתפוס בכלל, ולכן הם התענו עם אסתר המלכה, ולא נתנו לגוף שלהם להשיג כלום מהעולם, והיא נכנסה לפני המלך שלא כדת והיא אמרה "כאשר אבדתי אבדתי", והיא מסרה את נפשה שלא להשיג את העולם ולא להרגיש ולא לחוש את העולם להיות רק עם מרדכי, ועי"ז להמן לא היה בכלל מה להרוס בה, ולא יכל עוד לשלוט ביהודים, כי הם לא היו בעולם, כי אם רק בבחינת מגילת אסתר. וזה הפיל את המן על המיטה של אסתר ונתלה על העץ שהכין למרדכי, כי הוא ראה שהוא לא הצליח, הוא ראה איך שהם מחוברים באמונה, וזה הפיל אותו ואת בניו (היינו את כל הסיטרא אחרא.) וליהודים היתה אורה ושמחה ששון ויקר הייחוד העליון של האמונה בה' יתברך.

ויהי רצון שה' יעשה לנו ניסים ונפלאות, ויזכה אותנו לשנות חיים טובים ובריאות, וישמח אותנו שלכולנו יהיה רק טוב, ונזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות, וניסים ונפלאות ופורים שמח, לנו ולכל עמ"י, ושהקב"ה יגזור על כל הדור ועל כל מי שנמצא באותה קורת גג פה, אריכות ימים ושנות חיים בבריאות מתוך שמחה וטוב לבב. אמן נצח סלה ועד.

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד