חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> התחזקות >> "החיזוק הכללי"
 
 "החיזוק הכללי" - מאת הרב שלמה יהודה ני"ו
א] אחי אהובי חמדת לבבי! זכור שכל יום שעובר עליך - צער וחושך ואפילה, זה רק מחמת שטמונים בך יהלומים יקרים, והצער שאתה עובר זה ליטוש היהלומים, אבל יבוא זמן שתיגמר מלאכת יוצרך - הבורא ברוך הוא, ואז תראה - אם תחזיק מעמד - מה יצא מליטוש היהלומים של יוצרך, ואז תתגעגע לימים שבהם עברת צער ומכאובים והסתרת פנים - כי אלו היו ימים שליטשו את היהלומים. וכעת שהם לפניך מאירים ויקרים תשמח ותתחזק ואל תייאש עצמך לעולמים.
ב] אחי אהובי חמדת לבבי! שמור על עיניך מכל דבר רע, למען תזכה לחזות בנועם קונך, וזכור היטב כי הפוגם בעיניו לא יזכה לראות זיו השכינה ועיניו כהות ונטמטם לבו ונפגם מוחו. ובעוד שאתה חוטא בעיניך אתה נשקע במצולות מים זדונים ובתוך טומאה נוראה, ועל זה ידינוך מלאכים אכזרים, על כל פגם ופגם ישברו עיניך, ותתבייש מלפני מלך שוכן מעונים. אנא אחי אהובי, דברים אלו הם אמת לאמיתה, על כן חוס על עצמך ושוב לה' יתברך - למען תזכה לתקן כל זה, אמן.
ג] אחי אהובי חמדת לבבי! שמור על אוזניך, וזכור כי האוזניים נכוות תחילה, ובעוד שאתה שומע דברים אסורים - על זה תענש שיבזוך ותשמע חרפתך כי אתה טיפה סרוחה. על כן תקדש אוזנך - למען תזכה לשמוע כרוזין עליונים.
ד] אחי אהובי חמדת לבבי! שמור על פיך מכל דבר רע, וזכור היטב כי הפוגם בפיו אין דבריו נשמעים ואין תפילתו נתקבלת. על כן תתחנן לבוראך שימחל לך על כל הפגמים שפגמת בפיך.
ה] אחי אהובי חמדת לבבי! ברח לך מעצת הנחש, ואל תקבל עצה מכל אחד, רק תשמע לקול הצדיקים האמתיים. כי אם תערבב דעתך בכל מיני עצות ודעות משונים - מחמת זה תיפול בחטאים נוראים, ועל זה ידינוך מפני מה לא שמעת לקולם של צדיקים.
ושמור עצמך מאוד מליתן עצות לבריות. ובעת שתצטרך ליתן עצה, לפני כן תזעק ותצעק מעומק לבך לה' יתברך - יוצרך ובוראך - שיורה לך האמת לאמיתה באופן שתהיה עצתך נקייה וברורה מכל סיג ופגם אשר התערבב עם זוהמת הנחש. וזכור היטב כי מי שנותן עצות שאינן טובות והגונות, פרנסתו מתמעטת וגם הוא עצמו יפול בעצותיו אשר יעץ. על כן רוץ לה' יתברך ותתחנן לפניו שימחל לך על כל עצותיך הפגומים אשר יעצת.
ו] ודע אחי היקר, אשר החוטא במחשבה - זיו פניו משתנה ופוגם בעולמות עליונים אשר המחשבה היא עיקר האדם. ועל כן צריכין להתפלל הרבה לה' יתברך לחשוב מחשבות טובות וזכות וקדושות - כי מי הוא זה ואי זה הוא שיזכה לקדושת המחשבה אזי יקרא אדם, כי העיקר באדם הוא קדושת מחשבתו ושיזכה לתיקון פגם המחשבה.
כי דע, שמחמת שפוגם האדם במחשבתו אזי פוגם חלילה בכתר העליון. על כן צריכין לרחמים לתיקון פגם המחשבה ולהתאמץ בכל כוחו ולמסור נפשו לחשוב רק טוב. ואזי על ידי שירגיל עצמו בזה יראה איך זוכה לצאת מחול אל הקודש ומחמץ למצה ונעשה בן חורין.
כי דע אחי היקר אשר כל היסורים הצער והאסונות הבאין על האדם בחייו הוא רק מחמת שפוגם מחשבתו וחושב מחשבות חוץ, כי אם יזכה לחשוב אך ורק בה' יתברך בכל עת ורגע, ובכל רגע לספר לפניו יתברך לבבו ולדבקה בו יתברך כראוי - יזכה לישועות ונסים ונפלאות אשר עין לא ראתה, על כן אחי אהובי חמדת לבבי חוס על עצמך וברח לך לה' יתברך ותצעק אליו יתברך שיזכה אותך לתיקון המחשבה בשלמות אשר אין שלמות אחריו.
 
ז] אחי אהובי חמדת לבבי! זכור לך היטב כי החוטא בלשונו יסורין באין עליו, על כן שמור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה - למען תזכה לטוב בזה ובבא, כי כל חייו של האדם תלויים בדיבורו, הדא הוא דכתיב (משלי יח,כא) "מות וחיים ביד לשון", ותתפלל לה' יתברך בלשונך שיתקן לך פגם הלשון, ועל ידי זה תינצל מיסורין. ותבקש ממנו יתברך שידבר הוא יתברך ממך, ותאמר אליו יתברך "רבונו של עולם, הריני  מוסר לך יתברך לשוני, ותנהיג את לשוני אתה יתברך, ותהיה בטלה ומבוטלת אליך יתברך, אמן נצח סלה ועד".
ח] אחי אהובי חמדת לבבי! תקדש ידיך ותקפיד ליטול ידים כראוי. ותשמור על ידיך בכל עת - שיהיו נקיים. ותזהר עצמך מליגע במקומות המכוסים, ועל ידי זה תשרה עליך טהרה עליונה - לשומרך ולהצילך לעולמים. וזכור שהפוגם בידיו יורד מכבודו, והמזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם.
ודע, שעל ידי שתטול ידיך כראוי תוכל לבוא לכל מיני טובות בעולם הזה ובעולם הבא, ועל ידי זה יטהר לבך ותזכה להבין בתורה. ושמור על ידיך ותקדשם כראוי, ותתפלל לבוראך שיתקן לך אשר פגמת בידיך מיום הולדתך עד עתה. ותמיד תכסוף ותשתוקק להביא את ידיך לקדושת הלוחות - שיהיו ידיך בכל עת ורגע מצביעות על עשרת הדברות, ועל ידי זה תהיה מקושר אל  מדת היראה ותכנס בלבך אהבה לבוראך, ועל ידי זה תזכה ליראה ואהבה ועבודתך את בוראך תהיה בשמחה.
ט] אחי אהובי חמדת לבבי! שמור רגליך מדרך רשעים. אחי, אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם. ותעשה תשובה על כל פגמי הרגלים שפגמת, ועל כל הפסיעות שוא שפסעת לחינם בעולם, ועל כל פסיעה שפסעת למקום עבירה. וזכור כי הפוגם ברגליו - שנותיו מתקצרים. ותתפלל לה' יתברך שיתקן לך פגם זה, ותפסע למקומות קדושים ויתקדשו רגליך לעולמים.
י] אחי אהובי חמדת לבבי! זכור היטב שהחוטא בלבו מת בדאגה. על כן תרבה באנחות אליו יתברך ועל ידי זה יטהר לבך וישמר מכל רע, כי על ידי שתתאנח יזדככו דמיך שבחלל השמאלי שבלבך ועל ידי זה תהיה שמור ולא תחטא בלבך. אחי אהובי! אל דאגה! וחזק עצמך בין בעליה ובין בירידה, ואל תיאש עצמך לעולם, ואל תתן לדאגה מקום בלבך, וזכור תמיד שיש תקוה!!!
יא] אחי אהובי חמדת לבבי! שמור עצמך מכל חטא ותזהר מלהחטיא. ותלמד היטב שולחן ערוך וספרי מוסר - שתהיה מלא וגדוש ביראה - שלא תחטא ולא תחטיא. ותקרב הבריות לה' יתברך ותעוררם אל התכלית שלא יחטאו ולא יחטיאו כי החוטא ומחטיא קובר אשתו ובניו. ותעסוק בלעורר כל אדם לעבודת ה' יתברך, ובעת שתפגוש אדם דבר עמו מיראה ואהבה בגדולת ה' יתברך - שישוב אליו יתברך, ותחזק אותו שלא יתיאש לעולם.
יב] אחי אהובי חמדת לבבי! תזהר מליצנות, כי זכור - שהעוסק בליצנות גזר דינו נחתם ומתקלקל צלם פניו. כי צריך אתה תמיד להיות ירא מבוראך המביט בך בכל רגע ושניה ואיך תתן לעצמך פנאי להתלוצץ בעוד שמלך רם ונישא עליך מסתכל. על כן רוץ לה' יתברך ובקש ממנו יתברך שימחל לך על כל אשר נהגת בליצנות.   
 
* * *
 
 **** רוצה לקבל עידכונים ישירים מאמרי התחזקות ותפילות ישירות לדף הפיסבוק שלך ?? ****

לחץ כאן על "אהבתי"

 
רוצה לזכות את חבריך לחץ כאן על "אהבתי"
 
 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד