חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תורה >> תורות לפי סדר אמירתם >> תורות משנת התשע"א >> "הצילני מדמים"
 

"הצילני מדמים"

התורה נאמרה מפי קודשו של הצדיק בשיעור השבועי בפרשת וירא התשע"א

 

תפילה: רבונו של עולם זכני ללמוד את התורה לשמה בקדושה וטהרה וזכני על ידי לימודי זה להתקרב אליך יתברך ולעשות לך יתברך נחת רוח אמן נצח סלה ועד.


אנחנו בגלות ועוד לא נושענו ועוד לא נגאלנו, וצריך להתבונן כדי להבין עד כמה זה אסון נורא החורבן הזה שאין לנו את בית המקדש, ובכל יום ויום שעובר הוא נחרב מחדש ואנחנו בכלל לא מבינים מה זה החורבן הזה, אבל אם כל אחד היה מגביר את הרצון שלו לביאת הגאולה שיהיה הרצון הכי חזק בעולם יותר מכל הרצונות האחרים שיש לו, אז על ידי זה הוא יביא את כל הברכה והטוב, כי הכל זה עניין של רצון, ועל ידי זה הוא כבר לא יהיה בשום צער בשום חורבן, ונזכה לשלמות ברוחניות וגשמיות לא יהיה בעולם שום חיסרון ולא יהיה בעולם שום פגמים כי הכל זה הרצון שיזכו כולם לרצות אך ורק את הגאולה.
לכן תכספו לגאולה תשתוקקו לזה תצפו לזה בכל עת ורגע בכל מקום בדרכים במחשבות ואם פתאום אדם חומד איזה דבר רוצה איזה משהו ששיך לעולם החומרי ישר תרצה את הגאולה תדע שמה שבא לך עכשיו זה בעצם הרצון שלך שכבר תהיה השלמות של הגאולה, ואז תראה שיבוא לך איזה איתות קטן של הגאולה אבל הרצון שצריך להביא את הגאולה בסוף הוא רצון גבוה הרבה יותר מהרצון שיש לך עכשיו והוא יתגלה ברגע שאנחנו נהיה כבר בגאולה שאז יהיה לך רצון גדול מאד, וזה יביא את כל מה שאתה צריך ואז יהיה לך את כל הקדושות שאתה צריך.
תדע, שבלי משיח מה זה יעזור לך אפילו שיהיה לך כל מה שאתה חפץ, אם אין משיח, אם אין בית המקדש, אפילו שאדם מתקדש טובל במקווה לכבוד שבת והוא מאוד נשמר בתיקון הברית שלו והוא יושב עם שיר השירים בערב שבת (מעין עולם הבא) והוא מרגיש קדושת שבת אבל צריך כל אחד להרגיש באותו זמן שיש במרחק אלפי פרסאות ממך איזה חורבן, איזה יהודי שמחלל שבת או להבדיל יהודי שכן רוצה לשמור שבת אבל זה לא הולך לו שגם זה חורבן וזה מה שמרגיש הצדיק הכולל, שהוא ראש בני ישראל, שהוא צדיק אמתי כי אפילו שהוא כבר קודש הקודשים הוא חושב על כל יהודי, כמו שהיה הכהן הגדול שמכפר לכולם, כי הוא מרגיש אלפי פרסאות יהודי אחר שחוטא הוא מרגיש את הלב של כל יהודי גם כאשר הוא נופל הוא מרגיש את הצער שלו הוא מרגיש את החורבן של כל יהודי ויהודי שבעולם, הוא מרגיש את כל הירידה הרוחנית שמביאה לחורבן בית המקדש, והוא מתאווה כל רגע ורגע להעלות אותו לקרב אותו לה' יתברך, שנזכה לשוב לבית המקדש להיות אחד עם ה' יתברך.
בגלל שנמצאים בגלות כל הרצונות משובשים ולאף אחד אין נקודת אמת בלב אין רצון אמתי לבקש רק את האמת לאמיתה לבקש רק את ה' יתברך, וכביכול מה שרוצים כולם זה את השקר שמלובש בעולם הזה, שזה ההפך מלרצות שיהיה התגלות של כבוד שמים בעולם וכולם מחפשים כבוד של שקר כבוד של בשר ודם, כי אין את נקודת האמת לאמיתה בעולם כי האור של הצדיק נחשך מן העולם, ולכן כל מה שאנחנו צריכים כל הזמן באמת לרצות זה שיהיה כבר את ההתגלות של נקודת האמת לאמיתה בעולם ואז יהיה רצון אמת, וזה כבר יביא את המשיח ותבוא הגאולה השלמה ולא נצטרך לדבר שום דיבור, כי באמת מה יש לדבר כל כך הרבה, בשביל מה יש לשבת פה כולנו יחדיו, על פי האמת לאמיתה אין שקר יותר גדול מזה! כי מה זה לדבר אם בני ישראל שהם נשמות קדושות ויקרות שהן קדש קדשים שהן חלק אלוק ממעל עצמותו יתברך שהוא האלוק שלנו שהוא הכל יכול, בורא שמים וארץ, שברא את הגוף וכל מה שבתוכינו, ולכן יובן שהוא גם ברא את כל מה שחסר לנו בחיים, הוא זה שיכול לתת לכל יהודי ויהודי אלפי אלפים פי כמה וכמה אין סוף של שפעים ותענוגים, ואין מי שידמה או שישווה לו, ולכן אין יהודי שצריך לפשוט יד לבקש עזרה כי לכל יהודי יש אבא שהוא האבא הגדול ביותר שיש.
צריך שכולם ידעו ויתחזקו לרצות רק את ה', ואז באמת יבוא משיח וכולם ידעו שהרצון שלהם לביאת הגאולה הוא חייב להיות למעלה מכל הרצונות, ועל ידי זה נעשה לכולם קשר לאמת ומרגישים שה' יתברך תמיד איתנו, צריך רק להרים את נקודת הרצון, ואפילו שהוא רצה עד היום את הגאולה אז יתחזק יותר וירצה עוד וצריך נכלל בתוך הגאולה השלמה, שזה יום שלא יחסר שום דבר ואין בו שום עצב ומי לא רוצה שיגיע כבר יום כזה שלא יהיה בו עצב ולא יהיה עוד לב נשבר שיהיה יום שהוא כלול מכל הימים וכולל את כולם, ובו יש את כל השמחות ויש אחדות בין נשמות ישראל, אבל היום אם יש שמחה אם יש חתונה זה לא שמחה שלמה כי באותו רגע ממש יש לוויה ובאותה שנייה יש איזה בן אדם שעצוב יוצא שאין היום שמחה שלמה בעולם.
אי אפשר להגיע לשמחה שלמה כל עוד שיש גלות, ורק דבר אחד יוכל להביא לשמחה שלמה זה הרצון שלנו, שנעורר את הרצון שלנו לרצות יותר את הגאולה תבינו, איך אפשר שתהיה שלמות של שמחה למישהו בלי להרגיש את נשמות ישראל כולן, אם יש נשמות עשוקות שנמצאות בחרבן אז אפילו שאדם טובל במקווה והוא מרגיש את הקדושה והטהרה של המקווה אם הוא מרגיש רק את זה לבד זה לא נקרא טהור בכלל, כי כל אחד צריך להרגיש ביחד עם הטהרה גם בחינת טומאה כי אחיך בני ישראל עוד לא זכו להטהר עוד לא זכו לטבול, תתפלל על האחים שלך שגם הם יזכו להטהר. אדם לא יכול להרגיש אני כבר טהור, מתוקן, עושה מקווה, אני שומר שבת אז בזכותי תבוא הגאולה. נכון, בס"ד זכית לטעום את הטעם הזה, אבל מה עם כל אלו שעוד לא זכו ועדיין צריכים לישועת ה' לא זכו עדיין לשבר את קליפת האגוז הקשה מעל המוח שלהם, ועדיין יש לפניהם חומות בצורות שמסתירות להם את האמת.
יש דבר שיכול לשבור את קליפת האגוז שיש על המוחין לקרב לנו את הגאולה, זה לימוד גמרא והלכה בכל יום. לכן כל אחד לפי כוחו ילמד גמרא והלכה וזה בעז"ה יתברך יקרב את הגאולה השלימה. כי הגמרא שהאדם לומד זה משבר את הקליפות מעל המוח, כמו שרבי חיים ויטאל מביא בשם האריז"ל, שיש קליפת אגוז שחופפת על המוח, וא"א לשבר אותה, כי אם רק ע"י שאדם יעסוק בלימוד הלכה, ילון בעמקה של הלכה, ועי"ז הוא שובר את החומות המפרידות בינו לבין ה' יתברך, והוא זוכה לדעת מה ה' יתברך רוצה ממנו.
במכתב תנחומים של האדמו"ר הזקן (באגרת קודש) הוא כותב לרבי מאיר זצ"ל, אחרי פטירתו של אביו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זכותו תגן עלינו, והוא מביא שם את התנא דבי אליהו שאומר כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. היינו שדייקא לימוד הלכה מביא את האדם להיות בן העולם הבא, ונשאלת השאלה מה יש כ"כ בהלכה?
ונסביר את זה בקצרה. תדעו שכל אדם שלומד הלכה למעשה רוצה לקיים את רצונו יתברך לעשות חובתו בעולמו ועי"ז בעצמו שהוא רוצה עי"ז הוא מתקרב אליו יתברך, ואני אומר, כל אחד כפי כוחו ומעלתו ילמד הלכה, ילמד פוסק אפילו רק שתי הלכות ביום, לא משנה, אבל העיקר שכל אחד ילמד הלכה ביום, כי התועלת הרוחנית שזה עושה לנשמה של האדם, אין לתאר ולשער ולצייר במוח אנושי את גודל השמחה והתענוג של הנשמה, אבל הלימוד צריך להיות לשם שמים בתמימות ולא בשביל לקנטר, ולא בשביל להתגאות, כי אחרת הלימוד הזה יכול דייקא להזיק ויהיה נעשה לו בחינה של סם המוות ח"ו.
לכן אני אומר העיקר זה שיש את הרצון שהאדם ירצה את הגאולה, ירצה את האמת לאמיתה ויאמין באמונה שלימה בגאולה ולא ירצה שום כלום מכל השקר של העולם. וזה בוודאי שובר את כל החומות והקליפות הקשות ביותר שיש על המוחין.
היום העולם כולו צועק בקולי קולות שקר, והאמת נמצאת כ"כ בשקט בקרן זוית, והיא מאד צנועה ומבוזה שם. ושם ביחד אתה נמצא המשיח. והעולם חושבים עם המבט של שקר שלהם, שמשיח זו מלכות גשמית מלכות כמו המלכות של העמים, זה בכלל לא ככה, זה ממש ההיפך בדיוק כי המשיח לפי המבט הזה שלהם הוא הדבר הכי בזוי והכי שפל, שיש בעולם, וכל אחד יודע את סדר ההשתלשלות וההולדה של משיח בעולם, שזה כל מה שהיה ללוט עם בנותיו ומה שהיה ליהודה עם תמר, וכל ההשתלשלות של משיח, כל אחד יודע את ההתחלה הזו שהיא בזויה ביותר, ובאמת מזה משתלשלת הגאולה שזה דבר הכי עצום, זה דבר הכי גבוה שאין בכלל שום כלים של שכל של העוה"ז לתפוס מה זה מלכות המשיח שתבוא.
ולכן המשיח בגלות, בשקר, הוא נמצא במקום הכי שפל, כמו שהוא נולד בתשעה באב, ביום של חורבן, יום שאסור ללמוד תורה, אפילו אין נטילת ידיים, אסור לנגן או לשיר, יש רק עצבות שא"א להסביר, ביום הזה בשיא החושך שם יש התגלות של אור אין סוף, כמו שנאמר "לפני שמש ינון שמו", שאז נולד משיח, ז"א שדייקא מנקודת הצער של העוה"ז, איפה שיש הכי הרבה שפלות, דייקא שמה מתנוצצת ומתגלה הגאולה.
תדעו לכם שכל אחד יכול להביא משיח כי הוא כבר איתו הרבה זמן. ואתם יודעים איפה הוא נמצא אצל כל אחד מישראל? אני אגיד לכם, הוא נמצא אצל כל יהודי שמרגיש צער כלשהו, שם נמצא המשיח שאתה יכול להביא. ולאחד יש צער גידול בנים, אז שם נמצא המשיח שלו. ולאחד לא הולך בעבודה הפרנסה שלו בקושי ושם זה המשיח שלו. איפה שאדם לא הולך לו, והוא מרגיש את השפלות הכי קשה שלו, הוא מרגיש את הנסיונות הכי קשים שלו, שכביכול ה' יתברך מאד מרחיק אותו ולא נותן לו להתקרב אליו, דייקא את זה הקב"ה יקח בגאולה וילקט את כל הנקודות האלה ויאסוף, והוא יחבוש את כל הפצעים האלו, שזה בחינת המשיח שיושב ומסובל ביסורים, ומלא בכל מיני פצעים, כמו שאומרים שמשיח יושב ומחולל מפשעינו, וכל היום חובש פצעים, בטח הוא צריך להיות כבר בן אלפי שנים, ככה זקן, מלא פצעים, אבל כתוב עליו שהוא בכל יום נולד מחדש כמו שנאמר "בני אתה אני היום ילידתיך שאל ממני ואתנה".
יוצא שהנקודה של משיח זו הנקודה השפלה ביותר שיש, ולכן הוא מורכב דייקא מכל מיני חורבן שיש לכל יהודי ויהודי, וגם עצם החורבן של בית המקדש, הרי בשורש הוא כדי להביא לנו את הלידה של משיח שיהיה התגלות של בנין בית המקדש השלישי, התגלות מלכות בן דוד הנצחית.
ובשביל לזכות לגאולה שלימה, צריך כמו שאמרנו להגביר את הרצון לגאולה, וכמה שאדם יותר רוצה את הגאולה, עי"ז הוא מקרב את הגאולה השלימה. ובאמת כל אחד רוצה שתבוא הגאולה וה' יתברך כבר יקח אותו ואת כל יהודי ויהודי ויתפאר בו, כמו שנאמר "ישראל אשר בך אתפאר", ובאמת לאמיתה, זה קורה בכל יום ויום, וכל רגע ורגע ה' יתברך קושר אותך אליו כמו תפילין והוא אומר תפילין שלי, יקר שלי, אתה הפאר שלי, והוא מנשק אותך והוא מחבק אותך, מלטף אותך, ועי"ז ה' יתברך בעצם מכפר לך על כל הגלגולים, מכפר על כל הצער שעמו ישראל עבר בשואה, עבר בחורבן בית ראשון, בבית שני, בגירוש ספרד וכל הגירושים שהיו, וכל הרציחות ושפיכות דמים, כמה צער עברו עמו ישראל, כמה צער את כל זה ה' יתברך חובש בכל רגע כי כל הגאולה תלויה בגדולת נשמות ישראל, ומה שמשיח לא בא, והקב"ה לא שמח בנו, זה בגלל שהיהודים בעצמם עדיין לא שמחים כי הם עדיין אינם מאמינים בעצמם, וזה בגלל שלקחו לנו מהדעת והסתירו מאתנו את הדיבור הזה של "ישראל אשר בך אתפאר" לקחו אותו ורמסו אותו, השליכו אותו לארץ, אבל תדעו לכם שאם כתוב "ישראל אשר בך אתפאר" זה דיבור של ה' יתברך בעצמו, דיבור נצחי, דיבור שהוא אמר שהוא מתפאר בנו ושמח בנו וחפץ בכל אחד ואחד, אז ע"י שנרומם את הדיבור הזה, עי"ז יבוא משיח.
אם כן קשה למה משיח יושב וכל היום הוא חובש את הפצעים, ואיזה מן משיח הוא זה, איזה עם אנחנו הרי אנחנו מצפים לפאר, לתפארת ישראל, שהוא יבוא ויתקן את העולם ואיך משיח יכול לעשות את זה, אם הוא בעצמו והעם שלו כל כך חלש, והוא מלא בכל פצע וחבורה, יותר מתאים היה שניקח אותו לבית חולים. וזו השאלה, האם זה המשיח שאנחנו מצפים לו, שהוא כולו פצע, איך אנחנו מצפים לאדם שכזה, חולה, פצוע, כולו חולשה ואפיסת כח, אבל אם נתבונן נראה שכל אחד ואחד מאיתנו יש בו איזו שפלות איזה חסרון כלשהו, ודייקא החסרון הכי גדול של כל אחד במה שהוא חושב שהוא הכי מכוער ופגום בעולם, דייקא מהחסרון הזה אתה יכול להביא משיח. כי צריך להבין שבחינת המשיח נמצא כבר אצל כל אחד ואחד מאיתנו. והוא בבחינת מסובל ביסורין כנ"ל. ואל תדמיינו שפתאום הוא יבוא עם לבוש פאר וכו' ויתחיל לשלוט עליכם, זה לא משיח, משיח אמיתי זה משה רבנו, משיח אמיתי נמצא בכל איבר של כל יהודי ויהודי וביחד זה כלליות השכינה הקדושה, וזה על פי האמת לאמיתה משיח ה'. ותדעו שדייקא אנחנו, דייקא כשאנחנו מרגישים כל כך קטנים ובזויים, בגוף בחומר, אבל הנשמה שלנו היא גדולה מאד ובכלל אי אפשר ואין לנו כלים לתפוס עוצם גדולתה של נשמת ישראל. וכל מה שאנו נמצאים פה, זה בשביל לפאר ולרומם את הנשמה הנצחית הזאת שלנו. ולפאר ולרומם את עמו ישראל, שבנצח נצחים לעולם ולעולמי עולמים, ששם ה' יתברך מתפאר בנו בחינת ''ישראל אשר בך אתפאר''.
בשביל זה צריך להגיע לדרגה של דוד המלך שאמר "כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדוננו מכל אלוקים" ולזה הוא הגיע רק בגלל שהוא היה אוהב ישראל והוא אהב את כל נשמות ישראל בשווה, את כל נשמה ונשמה, ולא היה לו שום קנאה או שנאה, ואפילו כשדוד המלך היה בראש השולחן, עם ארמון גדול וכתר על הראש, וכל העם היו משתחווים אליו, זה לא בלבל אותו, הוא נשאר אותו משיח ברוחניות ובגשמיות, נשאר אותו דוד המלך כי הוא אף פעם לא אחז מעצמו, הוא היה אומר אני אין, אבל האין הזה זה מה שמקיים אותי בנצחיות, כי זה בחינת המשיח שלי. זה אני אותיות אין, ולכן ככל שאנחנו מרגישים קטנים ושפלים, מרגישים למטה למטה, דייקא שם אנחנו קרובים לבחינת המשיח שלנו, קרובים לדעת הזו של דוד המלך כי גדול ה' ואדונינו מכל אלוקים וזה בגלל שהגאולה היא כ"כ למעלה למעלה מהזמן והמקום והיא קיימת תמיד ורק משום שאנחנו בגלות בעולם הזה אז ונמצאים בתוך צמצום של זמן,לכן עוד לא זכינו לקבל את הגאולה, כי כל דבר שנמצא בתוך גבולות הזמן, קשה לקבל בו שפע רוחני, וקשה בכלל לתפוס את השפע הזה שהוא למעלה מהזמן שהוא נצחיות אין סוף, אבל בעת שיבוא משיח, אז הקב"ה יקח את כל הנקודות שהיו הכי שחורות, את הנקודות שרצית לבטל בהן את הזמן, ואותן הוא יביא אליו ויקשור אותם אליו כמו שנאמר "אל תראוני שאני שחרחורת" היינו שהוא יקח את כל הנקודות השחורות שחשבת כל הזמן שאתה לא שווה בזה כלום, שאין לך תקווה, ורצית למחוק אותן מהמציאות, לשכוח שיש בך איזה דבר כזה בכלל, דייקא אותן הקב"ה יקח אליו ויעשה מהן "ינון שמו" יעשה מהן שמש שתאיר את העולם באור של שבעת הימים, שהשמש הזאת תאיר את כל העולם באור חדש כמו שנאמר ''אור חדש על ציון תאיר'', וזה יהיה אור של אמת, אור שהוא מעל הזמן והצמצומים.
ולכן משיח נרמז בשמו של שמשון כמו שנאמר "לפני שמש ינון שמו". אמנם משיח בעת שהוא נמצא בעולם הזה הוא נראה לכולם חיגר, אבל עליו נאמר "והוא יחל להושיע את ישראל", כי על פי האמת לאמיתה לא צריך בכלל ללכת לשום מקום, כי אם האדם יודע שה' נמצא איתו בכל מקום, תראו מה לומדים חז"ל על "אלה מסעי בנ"י", שכל הענין של ההליכה של ישראל במדבר זה היה בגלל שחטאו ב"אלה אלוקיך ישראל" בגלל מה שהם אמרו על העגל. אז כל ההליכות כולן הן כדי לכפר על הפגם באמונה שהיה, וכל המסעות שעשו ויעשו בנ"י בכל הזמנים בעולם, כל מטרתם זה רק כדי לכפר על "אלה אלוקיך ישראל" על שחטאו בעגל, פגמו באמונה, אבל כאשר אנחנו מתבוננים עם העינים של שמשון שמאירות כשמש וכירח, ורואים שה' אתך תמיד, גם פה במקום השפל ביותר, אז אין לאן ללכת, לא צריך בכלל רגליים ללכת לשום מקום, ורק בגלל שאנחנו בגלות א"א להתבונן באמת הפשוטה הזו, מה שיהיה נראה בקלות לקלי הדעת בזמן הגאולה, שיראו שתמיד ה' נמצא עם כל אחד, ולא צריך ללכת לשום מקום, לא צריך לחפש אחריו כי הוא כבר נמצא איתך. וכאשר תתבונן כך פתאום תראה שה' היה אתך תמיד, ואתה באמת בכלל לא שחור כמו שחשבת, יש לך את כל הגדולה והתפארת, ורק בגלל שעדיין אנחנו בגלות, והדעת תפוסה בשקר, אז התורה גם היא אינה בבחינה של סם חיים, כי מה שלומדים את התורה היום, זה כדי להתקרות רבי, להתגאות, ולוקחים ותופסים אותה, בשביל לקנטר, בשביל להפיץ דעות פגומות בעולם. תבינו שלפי האמת לאמיתה, הרי לא שייך בכלל כל ענין של כבוד בשר ודם, ולא שום כבוד אחר ח"ו, יש רק את כבוד ה' בעולם, וצריך רק לכבד את מי שאמר והיה העולם. ועי"ז כבר תבוא הגאולה שאז כולם יזכו להתבונן בדעת אמת ולחיות כולם עם נשמות ישראל באחדות, וזה יביא את כל הנשמות של ישראל לידי שמחה אמיתית, ויביא אותן אל התכלית הנצחית, שיהיה אז בחינת "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" שזו כל התכלית של העולם והתגלות המשיח בעולם.
ורואים שיש תורה בעולם ואם כן היה צריך להיות הרבה שמחה בעולם, ואיך העולם לא שמחים? וזו קושיא ממש קשה. כי לא יכול להיות דבר כזה שלא תהיה שמחה אם יש תורה, כי זה כמו שאדם אוכל איזה אוכל משובח מאד, זה משמח, זה מחיה אותו, כך זה פי כמה וכמה צריך להיות עם התורה[1], שיהיה סם חיים, על כך אומר האור החיים הקדוש במשל יפה, אם אתן לך את האוכל הכי טעים אבל אגיש לך אותו על כלי שמלא לכלוך וטינוף, אז מובן שגם האוכל שיונח על כלי כזה יהיה נמאס ולא יהיה שווה אפילו שזה אוכל הכי טוב וטעים וכולם אוהבים אותו. יוצא שזה שלא מתקרבים לתורה, זה לא בגלל שיש איזה פגם בתורה ח"ו, כי התורה היא מתוקה, היא סם חיים, זה לא יכול להיות שיש פגם בתורה. הפגם הוא בוודאי באלו שלומדים אותה. וצריך להתבונן במה הם לא בכשרות כראוי. ולכן כל אחד נדרש לחפש אחרי איזה מורה נבוכים, איזה רבי אמיתי כמו דוד המלך שהוא כלי שמחזיק ברכה, אוהב ישראל, שיכול לאהוב כל אחד, כמו שהוא אוהב את התורה, אוהב את הדבר הכי יקר לו, את הבן שלו, וכמו שהוא אוהב את אבא שלו, וכמו שהוא אוהב את היקר לו, וכמו שהוא אוהב את עצמו. ועי"ז גם אתה תזכה לכל הטוב שלו, לבחינת המשיח שלו, לשמש שלו.
הרבי דוב מללוב אמרו עליו פעם שהוא צדיק הדור, אז הוא אמר אל תקראו לי כך כי עוד לא זכיתי להיות אוהב ישראל באמת, כי נראה לי שאני אוהב קצת יותר את יוצאי חלצי. אתם רואים שבגלל זה הוא אמר שהוא לא יכול להקרא צדיק הדור. כי רבי אמיתי חייב לאהוב את כל נשמות ישראל כמו שהוא אוהב את התורה, את הדבר הכי יקר לו, ככה הוא אמר. ובגאולה כבר לא תהיה שנאת חינם, ותהיה רק התורה הקדושה שהיא כולה אמת אור ה' שמאיר כמו שמש שמלאה באהבת ה' על בניו, אהבה אין סופית, ולכן דוד המלך אמר "הציליני מדמים אלוקים" כי הוא לא רצה שתהיה לו מלכות מצד הדין, שיהיה לו איזה פגם קטן באהבת ישראל הוא רצה מלכות שתתבסס רק על רחמים הגמורים של ה' יתברך בלי צמצום וחושך כלל..
השורש של כל ישראל יוצא משלושה צדיקים שהם שלושת האבות אברהם יצחק ויעקב, והכללות שלהם זו בחינת משיח ובגאולת, מצרים משה היה מושיען של ישראל והוא כולל את כל הכלל נשמות ישראל וזו ג"כ והבחינה של דוד המלך ע"ה. שהוא ככל את כל ישראל המשיח שעתיד להתגלות ולגאול אותנו זו תהיה מלכות בחינת הגאולה שהיתה בימי המלך שלמה שבנה את ירושלים שהוא בנו של דוד המלך שהיה זה שלחם והושיע את עמו ישראל. וכללם יחדיו לאחד בארץ ישראל וירושלים זו הירושה שלו לנצח נצחים, והשכינה לא זזה מירושלים אפילו בחורבן ושם עתיד להבנות בית המקדש השלישי.
 יוסף הצדיק הגן עלינו ממצרים,ועשה אותנו לעם ומשה רבנו הוציא אותנו משם, ודוד המלך בנה לנו את בית הבחירה, ורואים שלשלושתם היתה מלכות על כל הכלל ישראל, שזו התגלות ופרסום מלכות ה' בעולם, שכולם רואים שה' יתברך הוא מלך, וכל אחד יודע איזו מלכות היתה ליוסף, וכל אחד יודע איזה ניסים גדולים היו ביציאת מצרים למשה רבנו ולעמו ישראל. ומלכות דוד זו מלכות שמגלה את המקום, מגלה את ירושלים, שזה התגלות הנצחיות של עמו ישראל, שזו מלכות גבוהה מאד מאד, ודוד המלך התפלל לה' יתברך שהמלכות הזו לא תהיה מצד הדין. דוד המלך רצה שבחינת משיח תהיה התגלות של רחמים אין סופיים, ולכן הוא אמר "הצלני מדמים" שזה ראשי תבות מלכות דוד משה יוסף שבחינת המלכות של משיח תהיה מצד רחמים אלוקים ולא מצד הדין, ולכן דוד המלך אמר "הציליני מדמים אלוקים" הציליני – שהמשיח יזכה ליטהר את כל הדמים, של המלכוית שהיו לדוד משה ויוסף , שההתגלות הזו של מלכות ה' בעולם שתהיה על ידיו לא תבוא מצד אלוקים שזה מידת הדין, אלא מצג הרחמים הגדולים האינסופיים של ה', שכולם יראו עין בעין את בחינת "ישראל אשר בך אתפאר" שכולם יראו שהקב"ה אוהב את עמו ישראל וחפץ לגאול אותנו ברחמיו, וזה בחינת יום הכיפורים יום שהקב"ה מקרב את כל כלל ישראל אליו, והוא מוחל ומחדש אותנו ביום הזה, והוא מקבל את הרשעים הכי גדולים, והוא פותח להם פתח לחזור בתשובה. לכן זה יום שאפשר להתחיל בו שוב הכל מחדש, להתחיל חיים חדשים, תורה חדשה, וכי יעלה על הדעת שיום כיפור זה רק פעם בשנה, כי באמת בודאי שה' יתברך כל רגע ורגע עושה לנו יום כיפור, וסולח ומוחל לנו בכל רגע ומקרב אותנו אליו ברחמיו האין סופיים, וכל אחד יכול להתחיל התחלה חדשה, וזה עושה מחילת עוונות כמו שיש ביום הכיפורים, וצריך רק שתאמין באמונה שלימה, שה' יתברך אוהב אותך, שהוא אבא שלך, והוא אוחז את הנשמה שלך, שהיא חלק אלוק ממעל, וכל שניה אתה יכול להתחיל חיים חדשים שהם פי אין סוף זוהרים ויפים מאיפה שאתה נמצא כעת.
כל אדם חושב הלואי והיה לי טוב, והוא מדמיין בראש שלו כל מיני טוב שיש בעולם, אבל עד כמה טוב שאדם יכול לדמיין לעצמו במוחו, זה עדיין כלום לעומת מה שה' יתברך רוצה ויכול להיטיב לך בעתיד. ולמה אתה חושב ומדמיין בראש כל מיני טוב שכאלה, זה בגלל שה' יתברך רוצה שאתה תחשוב ככה, ותראה עי"ז קצת מן הקצת מה שהוא יכול לתת לך כי הוא רק רוצה להיטיב עמנו, ואם אדם באמת יודע ומרגיש שכל שניה הוא יכול להתחדש ולטהר את עצמו ולהיות הכי צדיק, עי"ז הוא יכול להביא ישועה לעצמו, אפילו יותר מכל רבי אחר. ואתם יודעים איפה זה כתוב, אני אגיד לכם. זה כתוב בתהילים, כתוב כך "בני אתה אני היום ילידתיך, שאל ממני ואתנה" היינו שבאותו יום שאתה נולד ומתחדש, באותו יום תשאל ממני ואתנה מה שתשאל ממני אני אתן לך מתי, כאשר תתחדש ותתחיל בהתחלה חדשה, אז בדיוק באותו רגע שתוולד מחדש מאיר עליך אור ה' יתברך והוא יכול לתת מרפא לכל תחלואיך, והוא יכול לתת הרבה יותר ממה שאתה בכלל יכול לחשוב שאתה יכול לפעול בכח ההתחדשות הזו שלך, ולכן יש קשר בין "בני אתה אני היום ילידתיך" להמשך הפסוק "שאל ממני ואתננה" כי דייקא באותו יום, באותה שניה שאתה יכול להתחדש, זה הזמן שאתה זוכה להתעלות מעל כל הימים ומעל כל הזמנים, וה' יתברך משפיע עליך כאלה ניסים ונפלאות, הכי גדולים שיש, וזוכים להתכלל עם הנצחיות של עם ישראל.
תשמרו את הדברים האלו, שימו אותם עמוק בלב שלכם, ועי"ז תוכלו גם להתפלל על זה, ותלכו עם התפילה הזו עד לפני ה', עד לפני שמש ינון שמו, ואז תראו ישועות על כל דבר ודבר, תדברו גם כן עם אנשי אמת, ותתקרבו לצדיקי אמת, ועי"ז תזכו ללמוד תורת אמת שתתן לכם חיים באמת, חיים נצחיים, כי גם את התורה צריך לדעת איפה ללמוד כדי שלא תכשל בה, כי התורה רחבה מים, ויש חלקים בתורה שעדיין לא מתאימים לך לעסוק בהם, שזה כמו לתת בשר לתינוק שיונק עדיין חלב, וזה יכול להביא לבלבולים כמו שנאמר "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" כמובן תלמדו תומר דבורה, תסיימו אותו, תגרסו, כמו תהילים, ועי"ז תתרפאו מכל המחלות ולא יהיה בכלל מחלות בעולם, תדעו לכם שהמחלה הנוראה שכל העולם מפחדים ממנה כבר היתה נעלמת אם כל העולם היו קוראים את התומר דבורה, היא היתה מתבטלת ונעלמת מן העולם, צריך להפיץ את התומר דבורה, להפיץ בעולם את ההבלים הקדושים של הרמ"ק הקדוש, שיהיה אויר זך בעולם, ועי"ז תתבטל המחלה הנוראה ולא תזכר עוד בשמה לשמצה, כי ה' יעביר אותה מן העולם. וצריך להתפלל שלא תבוא עלינו צרה חדשה, צריך להתפלל תמיד כי רואים שכל פעם בגלל שיש נפילת האמונה בעולם אז מידת הדין מתוחה ושוב מתחדשות עלינו מכות נוראיות, ולכן צריך לחדש את האמונה בחינת "חדשים לבקרים רבה אמונתך".
אני מבקש אתכם תקחו את הדברים האלו שאמרנו היום. תתחזקו ותמיד תזכרו "ישראל אשר בך אתפאר" תדעו שכל רגע זה יום כיפורים, ואתה יכול להתחדש ולזכות לחיים חדשים פי אין סוף יותר טובים, ואפילו שאתה מרגיש הכי חוטא והכי פושע, אל תחכה ליום כיפור, תחשוב שעכשיו יום כיפור וה' יתברך שומע אותך, והוא אתך, ברגע זה בשניה זו ה' יתברך אתך, ושומע אותך ואוהב אותך ושמח בך שחזרת אליו, והוא מוחל וסולח ומלא רחמים. זה מה שדוד בקש להחדיר בלב של כל יהודי ויהודי "הציליני מדמים אלוקים" לכן כל אחד ישמח ויתחדש, תתחזק תהיו חזקים וגיבורים, וכל אחד יגיד אני מאמין באמונה שלימה בבני ישראל, אני מאמין בכח שלהם להתחדש אני מאמין בכח שלהם להפוך את כל מידת הדין שנראים מסובלים ביסורים לרחמים הכי גדולים שיראה התפארת של ישראל שזה בחינת ההתגלות של משיח בעולם, ההתגלות של משיח ברחמים גדולים, כתפילתו של דוד המלך לזכות כבר לראות את ישראל אשר בך אתפאר.
אתם לא יודעים איזה כח יש לכל אחד מישראל ואפשר רק קצת לשער את זה לפי כל השונאים שהיו בכל הדורות שכל מה שהם רצו זה רק לכלות אותנו והקב"ה בחמלתו עלינו מצילינו מידם והוא שלח לנו את יוסף, שלח את משה, והם הצילו אותנו ממצרים ויצאנו מאפלה לאורה מעבדות לחרות, וזה מה שרצה דוד שנראה שיש בנו משהו שהוא למעלה מהטבע, וא"א בכלל להבין אותו. ועל זה הוא התפלל "הציליני מדמים אלוקים" על מלכות משיח שנזכה להתגלות הרחמים האין סופיים שלו יתברך עלינו לנצח נצחים.


[1] רבינו אומר שיש תורה שע"י זה אפשר להתחיות כל כך שלא צריך אכילה ושתיה.

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד