חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> התחזקות >> דעה את ה'
 
'' דעה את ה' ''
 
ישנו ספור המובא ב"שיח שרפי קודש" על יהודי פשוט שהיה עובד למחייתו ביום, אך בלילות היה קם מיד בחצות לילה ופוסע לבית הכנסת, ושם היה מתיישב על הקרקע ואומר סדר תיקון חצות בהתעוררות ובבכייה, והיה מתמיד גדול בהנהגה זו. על יד בית הכנסת היה בית מדרש, שם היו למדנים מופלגים ומתמידים וכשהיו רואים יהודי זה היו מלגלגים ביניהם מה ליהודי זה ולתיקון חצות מפני מה הוא בוכה ? שישב ללמוד תורה  ופעם אחת נגשו אליו ושאלוהו על מה אתה בוכה? וענה להם כך: אני אינני למדן ובקושי יודע לקרוא כל מה שיש לי הוא הרצון להכיר את בוראי ולהרגיש קרבתו, וכואב לי מרה על גודל הריחוק מה' וההסתרה ולא די בכך אלא ששם ה' יתברך מחולל ועמו ישראל מבוזה ולכן צערי גדול על גלות השכינה ואיך לא אבכה על חסרון בית מקדש אך אתם יש לכם את הלימוד ואתם נהנים ואולי אינכם מרגישים חסרון...  דבורי אמת חודרים וקשים אלו  הותיר בהם רושם עז...    
ובאמת, כל יהודי צריך להתבונן אם אכן הוא מרגיש את צער הגלות, צער השכינה וכאבם של עם ישראל  והאם באמת הוא מרגיש בחסרונו של ביהמ"ק. וכאן מתעוררת השאלה: איך אדם יכול להצטער בליבו על דבר שלא ראה - "בית המקדש" ומושגים שלמעלה מהשגתו - שכינה ? וננסה בסייעתא דשמיא להביא כאן עצות והתבוננויות על מנת שאכן יוכל אדם להיות דואג ומצר על חורבן ביהמ"ק וכמובא בשו''ע סימן א'.
מובא בגמרא (ברכות ל''ג.): "כל מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו" ומובא בגמרא (שם): "מי שיש בו דעה כאילו נבנה ביהמ"ק בימיו". ולכאורה יש כאן סתירה הרי אותו אחד שיש בו דעה ולא נבנה ביהמ"ק בימיו הרי שכאילו נחרב בימיו ואיך זה שנאמר עליו שכאילו נבנה בימיו?
ובס"ד ננסה לתרץ זאת במה שנאמר בגמרא(שם): "גדולה דעה שניתנה בין  שתי אותיות  ושני שמות וגדול ביהמ"ק שניתן בין שתי אותיות ומהי דעה? עיקר הדעת היא "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים וכו' ''  ה'-הוא מידת הרחמים וא-לוקים הוא מידת הדין. דהיינו,לדעת שאצל השי"ת אין שום חילוק וכולו טוב כולו אחד. וזה מה שמובא בגמרא השאלה על הפסוק "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" וכי עכשיו לאו אחד הוא? אלא שלעתיד לבא יברכו גם על הטובה וגם על הרעה הטוב והמיטיב –ברכה שווה. מכאן אנו למדים שעיקר הגלות וחסרון ביהמ"ק הוא הדעת לדעת את ה' שהוא רחמן וכולו טוב ועיקר הגאולה תלויה בהתפשטות הדעת ''ומלאה הארץ דעה את ה'"
והנה בגלות מצרים הייתה גלות הגוף ואז הייתה אתערותא דלעילא לגאול את עם ישראל  אך עתה אנו נמצאים בגלות הנפש חסרון הדעת לכן אנו צריכים לבקש את הצדיק האמת שימשיך לנו דעת שעל ידה נוכל להיגאל לפני הכל בגאולה פרטית וכמו שהבעש"ט הקדוש גילה כי קודם כל תהיה גאולה פרטית ואזי תהיה גאולה כללית. והנה כל מה שכתוב בתורה הקדושה הוא לא רק בבחינת "זכר עשה לנפלאותיו" אלא מפת דרכים  בה ולהורות את הדרך לכל דור ודור ולכל אדם ואדם באופן פרטי. נמצאנו למדים שכמו שביציאת מצרים מי שזכה להאמין במשה יצא ומי שלא זכה להאמין במשה נשאר במצרים, ובאם היו מאמינים במשה רבינו בשלימות בזמן דור המדבר ולא היה את חטא המרגלים היינו זוכים לגאולה שלימה אך ''הגדולים שבדורו" קורח ועדתו וכן עשרת ראשי השבטים - המרגלים מנעו זאת בגלל חוסר אמונתם במשה. וכמו אז כן גם עתה מאז חורבן ביהמ"ק שלח הקב"ה מנהיגים רועים נאמנים שהיה ביכולתם לו היו מאמינים בהם ומחפשים אחריהם לגאול את  עם ישראל  בשלימות וכמו שמצינו אצל רשב"י שאמר על תורת הזוהר שהיא אתחלתא דגאולה וכן אמר "יכולני לפטור את העולם כולו מן  הדין וכו' " ואם רק היו מחפשים אחריו היו זוכים להיגאל, וכן בזמנו של האריז"ל אשר העיד עליו תלמידו המהרח"ו שרבו היה ניצוץ משה, ושאמר שמימיו התחיל התנוצצות הגאולה וכן בזמן הבעש"ט, שאם הו מאמינים בו כל העם והיה זוכה להיפגש עם ה"אור החיים" הקדוש הייתה באה הגאולה.
 
והנה עתה מאז שהגיע רבינו הקדוש רבי נחמן בן פיגא הטמון בעיירה אומן והמשיך דעת משער הנ' של הקדושה ועצות כאלו שיכולים לעמוד בפני שער הנ' של הטומאה שבו אנו שרויים היום וכבר ראה ברוה"ק את כל מה שיעבור על כל הדורות ובפרט על הדור האחרון עקבתא דמשיחא והכין כבר עצות ותרופות לכל בעיה ולכל נפילה, אשר אמר כי הטובות שמשיח יעשה לישראל גם הוא מסוגל לעשות, אך החילוק הוא שמשיח יגמור. והנה כל בר דעת יתעורר ויעשה חשבון נפש ויתבונן מיהו אותו משה, אותו מנהיג רחמן ונאמן שיכול להביא היום את עם ישראל  לביהמ"ק ולגאולה השלימה. מיהו אותו צדיק שהעיד על עצמו שהשיג מידת הבינה בשלימות שכידוע ליודעי ח"ן שהוא שער הנ' של הקדושה, שמשם נמשך המקווה הטהור העליון ("וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם") אשר כל המעיין בספריו בעין האמת ובחיפוש אחרי התכלית, יבין וישיב לליבו את גדולת הצדיק הנורא ואת הדעת שהמשיך, שכל החפץ יכול להתקרב ולזכות עצמו בגאולה פרטית אשר היא זו שתביא לגאולה הכללית בעז"ה  ויהיה לו חלק בה, ועליו נאמר "כל מי שיש לו דעה כאילו נבנה ביהמ"ק בימיו" שיש לו את הדעת שהמשיך הצדיק המנהיג הרחמן ו''בימיו'' דייקא - בחייו- כאילו נבנה ביהמ"ק כי הוא זכה לגאולתו הפרטית ואז הוא מתחיל להרגיש את הצער האמיתי כמה חסר שאין את בימ"ק ועליו נאמר ''יוסיף דעת יוסיף מכאוב'' .
ועתה מובנת הגמרא ש"כל מי שלא נבנה ביהמ"ק  בימיו כאילו נחרב בימיו" כי עכשיו כשיודע מהו חסרון ביהמ"ק אזי מרגיש את חורבנו ומרגיש את צער השכינה וצערם של עם ישראל ותחי לבקש ולדרוש ''איה מקום כבודו להעריצו'' ומה יש תכלית לבריאה כשכבודו של ה' יתברך מחולל, כי הוא יודע מהי אותה הטובה שחסרה  לעם ישראל ובעצם לכל הבריאה.
אשרי מי שיחפש באמת אחרי הצדיק הנורא הזה ויבקש את דעתו בספריו ויקיים עצותיו, וכפי שהעיד רבי נתן תלמידו: "הגאולה שלי כבר באה" והוא דווקא היה מאריך באמירת תיקון חצות בבכיה רבה, ובתשעה באב היה מסתגר בחדרו כל הלילה ומוזיל דמעות כנהרות עד שאמר אע''פ שמצווה להיות בשמחה כל היום, אך אני כבר מחכה לזמן חצות ולתשעה באב שם אפרוק את כל צערי על גלות השכינה. אשרינו שיש לנו רבי ותלמיד כזה ואשרי מי שיאחז בהם ויאמין בהם בתמימות ובאמונת חכמים שלימה ואזי יקבל דעת שלימה.
 ויהי רצון שיתקים בנו מהרה הפסוק "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" אמן כן יהי רצון  . 

 

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד