חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תורה >> תורות לפי סדר אמירתם >> תורות משנת התשע"א >> "אנכי עפר ואפר"
 
התורה נאמרה מפי קודשו של הצדיק בשיעור השבועי בפרשת ויצא תשע"א  
 
תפילה: רבונו של עולם אב הרחמים והסליחותזכני ללמוד את התורה לשמה בקדושה וטהרה, וזכני על ידי לימודי זה להתקרב אליך יתברך ולעשות לך יתברך נחת רוח כל ימי חיי אמן נצח סלה ועד.

"שום תשים עליך מלך" (דברים יז) "ויהי איש מבנימין ושמו שאול בן קיש..." וכו' כל היחוס של שאול המלך. הקב"ה בחר בשאול להיות המלך הראשון על ישראל, ומשתלשל מהמפגש בינו לבין שמואל הנביא שממליך אותו ורואים שהקב"ה אומר לשמואל הנביא שיעשה מה שעם ישראל רוצים, כמו שנאמר: "ויאמר שמואל אל כל ישראל הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי והנני ממליך עליכם מלך". בהמשך מתגלה שהמלכות של שאול היא רק הבסיס למלכותו של דוד המלך הטוב ממנו, כי המלכות של שאול נמשכת מרצון נמוך, נמשכת מרצון העם[1], והמלכות של דוד המלך זו מלכות ששולט בה שם הויה ברוך הוא, שהוא רחמים גמורים, כמו שנאמר האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב היינו שזו מלכות ה' וע"י המלכות הזו נמשך בעולם רפואה שלמה. שזו כל הסיבה שבגללה דוד המלך רצה לישב על כסא המלכות הוא רצה להמשיך את שם הויה ברוך הוא בעולם באתגליא, להמשיך רפואות לדורי דורות.
בזמן המלכות של שאול המלך המלכות היתה בהנהגת השם אדנות, וזה מה שהעם ראו בעינים ורצו בלבבות שלהם. אמנם עי"ז נעשו דברים נוראים ועצומים שאין לנו בכלל שום תפיסה בזה, אבל היסוד של המלכות היה פגום כי הוא היה מתוך כניעה לרצון העם. וזה לא המשיך את הרפואה לעולם, כי שאול והעם חמלו על הצאן ושאול לא מחה את זכר עמלק מן העולם, לא הרג את אגג הרשע וממנו נולד המן הרשע. המלכות של דוד המלך זו מלכות יותר גבוהה שמגלה את שם הויה ברוך הוא בעולם באתגליא, ועי"ז מתבטלים כל הדינים והפגמים ונמשך בעולם שלום ורפואה שלמה.
כל אחד יודע מה נעשה בגלל הפגם שהיה במלכות שאול בעקבות שהעם רחמו על האכזרי, על עמלק, אבל ברחמי השם יתברך עי"ז דייקא נהפך לטובה, נהפך לברכה בהנהגת מרדכי היהודי מזרעו של שאול נתבטל מהעולם הדין של זרעו של עמלק, ונתגלה הסוד של פורים נתגלה הכח למחות את זרע עמלק לדורי דורות בכל שנה ושנה ע"י ימי הפורים כי דווקא ע"י שיש בנו בחינת פגם עי"ז דייקא אפשר לחזור בתשובה ולהתקרב לה' ולהתפלל ולבקש מלפני מלך מלכי המלכים שיסיר מאתנו את הנגע הזה ברחמיו המרובים, אבל יש בזה סכנה גדולה כי המן הרשע רוצה לאבד את כל היהודים מהעולם, הוא רוצה שנחזור לאדמה שזה בחינת הקללה של האדם הראשון אחרי החטא "כי עפר אתה ואל עפר תשוב", והמן רוצה להשמיד את כל היהודים שלא יהיה להם שום זכר ח"ו בעולם, וזה בשורש נמשך מן הפגם שהיה במלכותו של שאול שזו מלכות לפי רצון העם, מלכות ששלט בה שם אדנות, מלכות שנבחרה לפי הרצון הנמוך של העם שזנו אחרי עיניהם ולמדו מהעמים ורצו לעשות כמותם. לכן תבינו שכל המחלות שאתם רואים בעולם זה בגלל שהכסא של ה' עדיין אינו שלם ועד שימחה זכר עמלק מן העולם הוא לא יהיה שלם.
השורש של הכל בא מראשי הדור, ממנהיגי הדור, שאם הם פגומים קצת הם מנהיגים את העם לפי רצון העם, מנהיגים בשם אדנות וזה נופל להנהגה של כבוד, כי שאול אפילו שהוא היה קטן ושפל בתחילה, אבל אחר כך כאשר הוא כבר נעשה מלך רואים שהוא נכשל ורדף אחרי הכבוד, וזה המלכות הזו שמולידה את כל החולאים והתגברות הדינים ח"ו שיש בעולם כי נופלים לקטנות הדעת לבחינת הרגליים למקום איפה שיש אחיזה ושלטון של הקליפות ח"ו, ורק כאשר המלכות מבוססת על שם הויה ברוך הוא רק אז יש כסא מלכות שלם באמת שעל ידו נמשכים כל התיקונים והרפואות לעולם, כמו שהיה בימי שלמה המלך שזכה לשבת על הכסא הזה של רחמים גמורים, ונעשתה בעולם התגלות שם הויה ברוך הוא.
הכסא הזה ראשו נמצא בשמים ורגליו נוגעות בארץ בעפר, וזה הצדיק הגדול שבדור שהוא מקשר בין שמים לארץ הוא יושב על הכסא הזה של שלמה המלך ומשם הוא ממשיך בעולם את כל הרפואות לכל הדור, ואם ח"ו יושב מישהו זר שלא ראוי למלוך על העולם, אז על ידי זה ח"ו יכול להמשך בעולם ההיפך מרפואה, וצריכים להתפלל שנזכה שימלוך עלינו מלך אמיתי מלך כמו שלמה המלך שישב על כסא המלכות עם מלכות של שם הויה ברוך הוא שכולו רחמים גמורים.
וזה מה שהוכיח שמואל את העם: "ויאמר שמואל אל כל ישראל הנה שמעתי בקולכם וכל אשר אמרתם לי ואמליך עליכם מלך ועתה הנה המלך הולך לפניכם ואני זקנתי", ואח"כ הוא מזכיר להם את יציאת מצרים ואומר "ויזעקו אבותיכם אל ה' וישלח ה' את משה ואת אהרן ויוציאו את אבותיכם ממצרים" ובזה רמז להם שמואל ששקול כמשה ואהרן שהם זכו לכך רק מפני שהאבות בקשו את שם הויה ברוך הוא ואפילו שהיו תחת משא העבדות הקשה של מצרים הם בקשו מלכות הויה בעולם ולכן הקב"ה זכר אותם והוציא אותם מכור הברזל, כי הם בקשו באמת רק אותו ית', הם בקשו וצעקו רק אליו יתברך אל מידת הרחמים הגמורים שלו יתברך וה' יתברך שמע ושלח להם מנהיגי אמת הוא שלח להם את משה ואת אהרן, וזה מה שהוכיח אותם שמואל הנביא תראו מה קורה אם מבקשים מנהיג אמיתי אז ה' יתברך נותן את שם הויה, את הרחמים הגמורים שלו ועי"ז נעשה בעולם רפואה שלמה ויוצאים מכל המיצרים והיסורים שיש בעולם חיש קל ומהר בלי שום יסורים כלל.
יהי רצון שהקב"ה יגן עלינו וימשיך לנו את המנהיג האמיתי שישב על כסא רחמים וימשיך את הרפואה השלמה לעולם, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ולא יהיה עוד לאף אחד שום דינים רק רחמים גמורים. א.כ.י.ר.
תדעו שכל פגם שיש בעולם נמשך מאחד מארבעה היסודות של העולם שהם משתלשלים ויורדים לעולם משם הויה ברוך הוא ובעולם הזה היסודות הם רוח, אש, מים ועפר. ויש אחד שהוא יותר מיסוד הרוח, ויש אחד ששולט בו יותר יסוד האש, ויש אחד שהוא יותר מיסוד המים, ויש אחד ששולט בו יותר יסוד העפר. ואם אדם יש לו שלום בארבעת היסודות שלו אז הוא בריא ואם לא אז נעשה אצלו כל מיני בחינות של חולי. (גוף ונפש)
ההשתלשלות של כל נשמות ישראל בעולם מתחילה מהאדם הראשון וזה הולך ונמשך עד הדור האחרון בעת שיבוא משיח צדקנו. כל צדיק גדול באמת יש לו נשמה שהיא כוללת את כולם, וזה כמו שמלך ושריו הם כוללים את כל המלכות את כל נשמות ישראל, וע"י ההתכללות בו זוכים כל הכלל ישראל לתיקון השלם ומתקרבת הגאולה השלמה. האדם הראשון כלל בגופו וברוחו את כל נשמות ישראל, ואחרי זה הם היו בגוף של חוה – אם כל חי, וכולם היו מושרשים בה, והמשמעות של זה שאם היא תצליח לעמוד בנסיון ולעשות את התיקון שלה ולא תעשה שום פגם, אז עי"ז היא גם תביא לכך שכל מה שהיה לפניה פגום, ג"כ יתוקן. היינו שיש בכוחה לתקן את הקלקול שנעשה ע"י האדם הראשון. אחרי זה בא נח, ושוב ע"י שהיה משלים את התיקון שלו היה מזכה את אדם וחוה אתו, שגם הם יהיו מתוקנים כמותו. ואחריהם בא אברהם אבינו שכולל עשרה דורות שהיו מנח, וממנו נולד עם ישראל בפועל בעולם.
האדם הראשון היה צריך לעשות תיקון ליסוד הראשון ליסוד הרוח, וזה רואים כי הוא נפל בגיאות שנמשך מיסוד הרוח, וע"י הפגם שלו נעשה פגם באות משם הויה ברוך הוא שהיא כנגד יסוד הרוח, וזה בא לביטוי בעולם העשיה שרואים גאות בעולם, וזה נמשך מהחטא של האדם הראשון שחשב שהוא אלוק כי היה יחידי בעולם.
היסוד השני זה יסוד האש אותו היתה צריכה לתקן חוה אמנו והיא שמעה לפיתוי של הנחש, ונכנס בה אש זרה שזו אש שמרתיחה את האדם לזנות שמקורה לא בדמים טהורים אלא בדמים עכורים בארס הנחש הקדמון, וזה עושה את כל תבערת הניאוף שיש בעולם, ולכן אשה זה מלשון אש, וכדי לתקן את הפגם הזה שנעשה על ידה ביסוד האש שכיבתה נרו של עולם (היינו גרמה מיתה לאדם הראשון)[2] לכן היא צריכה להדליק נר (לכבוד שבת) לתקן את יסוד האש שנפגם על ידה.
יסוד המים נפגם ע"י נח היינו 'מי נח', שזה ענין של תפילה שצריך היה לבקש רחמים, לבקש חנינה על מעשי ידיו של הקב"ה שטובעים בים.
והיסוד האחרון זה יסוד העפר שייך לבחינת אברהם אבינו (שזה יסוד שכולל את כולם כידוע), כמו שאברהם אבינו אמר "ואנכי עפר" היינו שזו הבחינה של יסוד העפר, ומזה אנחנו לומדים על הגדולה שהיתה לו כי מה שהוא בעצם אמר זה כך, אני יודע שאני הבחינה האחרונה אני בחינת עפר היינו "ואנכי עפר", אני יודע שזו הבחינה היא היותר קשה שיש מכל הד' בחינות הקודמות, אבל אני נצחתי אני לא פגמתי בה, אני דייקא בעהשי"ת תקנתי אותה, ותקנתי לכולם שלפני ושאחרי את כל יסודות העולם את הרוח, את האש ואת המים, ובזכות זה זכיתי לשכר של עשרה דורות שקדמו לי, ואני מצווה את זה לבני אחרי, כי אנכי "עפר" היינו לא פגמתי ביסוד העפר ועוד אני הבחינה שהיא כוללת את כל היסודות כולם כאשר הם שלמים ומתוקנים לפניו יתברך. ועי"ז המשכתי בעולם את (המשך הפסוק) ואפר שזה אותיות ורפא, היינו "ושב ורפא לו",(ישעיה ו') היינו שבזכות שתקנתי את יסוד העפר עי"ז נמשך בעולם כל הרפואות והתיקונים שיש כאשר יש שלימות היסודות.
לכן תדע שאברהם אבינו זה נקודת הנצחון נקודת התקוה שיש לכל יהודי ויהודי שישנו בעולם, ולא משנה איפה שכל אחד נמצא בעולם, תזכור את הבחינה של אחד היה אברהם, שלמרות שעברו עליו כל היסורים, שעברו עליו כל העשרה נסיונות ולבסוף כאשר נולד לו בן כשהיה בן מאה שנה הקב"ה אומר לו "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת... והעלהו לעולה", ועם כל זה אברהם אבינו ציפה רק לטוב, והיה מלא תקווה ואמונה, ולכן הקב"ה הושיע אותו וברך אותו בכל, וזכה להיות זקן בא בימים.
אברהם אבינו זו הנקודה הטובה שיש לכל יהודי, זו מחשבה טובה בכל מצב של החיים, כי אם בן אדם חושב רק טוב וחי באמונה כמו אברהם, לא משנה מה שעובר עליו בחיים הוא לא חושב דינים, חושב רק טוב, עי"ז הוא מרחיק את היסורים מן המוח שלו, את שלטון אדנות וממליך על עצמו את שם הויה ברוך הוא ואז הוא לא חושב על כל מיני דברים רעים, חושב רק טוב, ועי"ז הוא זוכה ונעשה מקושר לבחינת הנצחון של אברהם אבינו לבחינת העפר של אברהם אבינו שמשם נמשך לעולם כל התיקון והרפואה, כמו שנאמר "ואנכי עפר ואפר", ונעשה בעולם צרוף טוב מאותיות ואפר נעשה מזה צרוף של ורפא, היינו "ושב ורפא לו", ונמשך לעולם כל הרפואות ועי''ז נתקנים כל הדורות שהיו, כל הדורות שניסו לתקן, ניסו לרפא את העולם, כי אברהם הוא השורש של כל תיקון שיש בעולם כמו שה' אמר עליו "כי ידעתיו למען יצווה את בניו אחריו".
יהי רצון שנזכה לנצחון של אברהם אבינו על היסודות שכל אחד יהיה שלם במידת החסד, וכל אחד יחשוב תמיד רק טוב, ועי"ז הקב"ה ישוב וירפא אותנו, ויפקוד אותנו לטובה, כי ע"י שנעשה תיקון ליסודות, עי"ז יאירו לנו צרופים טובים של ברכה מהאותיות של שם הויה ברוך הוא בעולם שהן בראש הכסא של שלמה שראשו בשמים וארבעת רגליו הן היסודות הנ"ל הפגומים שנמצאים בארץ, וצריכים להמשיך להם תיקון, ונזכה לשלום בחינת שלמות כמו שנאמר ''עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל'' ואמרו אמן.


[1] "ויקראו שמו עשיו", "ויקרא שמו יעקב" ראה מפרשים.
[2]כמו שנאמר: "נר ה' נשמת אדם"

 

האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד