חומש במדבר  |  תפילות כלליות  |  תורות משנת התשס"ט  |  "אחטא ואשוב"  |  תורות לפי סדר הפרשיות  |  "אנכי עפר ואפר"  |  חומש ויקרא  |  חומש שמות  |  חומש בראשית  |  תפילה שלא יהיה יהודי בודד בעולם  |  תורות משנת התש"ע  |  צדיק  |  שלום  |  שיחת חברים  |  השמח בחלקו  |  גאולה  |  נגינה  |  אמונה  |  מידות  |  מועדים וזמנים  |  סיפורים ושבחי צדיקים  |  תפילה לכותל המערבי  |  תפילה לירושלים ת"ו  |  תורה מפי הצדיק  |  בעולם אין אדם שאין לו בעיה או חסרון כלשהו בחיים,  |  תורה  |  תורות משנת התשע"א  |  תפילה  |  התחזקות  |  אודיו  |  תפילות לנשים  |  תפילות לגברים  |  ~רוצה לבוא לשיעור ולראות את בעל ה"תפילה לשלמה"~  |  
דף הבית >> תורה >> תורות לפי סדר אמירתם >> תורות משנת התש"ע >> "אהיה אשר אהיה"
   

"אהיה אשר אהיה"

 
תפילה:
 
רבונו של עולם אב הרחמים והסליחות, זכני ללמוד את התורה לשמה, בקדושה וטהרה, וזכני על ידי לימודי, זה לעשות לך יתברך נחת רוח כל ימי חיי. אנא אל רחמן, עשה ברחמיך שתבוא גאולת ישראל השלימה. אמן נצח סלה ועד.
 

אחרי שה' נגלה אל משה בסנה, הוא חזר למצרים והוא ראה את פרעה ועבדיו, את הטומאה והעבדות הקשה שבני ישראל עובדים במצרים, והוא הבין שמצרים טמאה הרבה יותר ממה שהוא חשב.
ה' יתברך הביא למשה רבנו מטה, שאיתו משה רבנו עשה את כל האותות והמופתים במצרים. ונשאלת שאלה למה נצרך ה' יתברך לתת את המטה בידו של משה? כי הרי באמת ה' יתברך היה יכול לעשות שמשה רבנו בעצמו יפעל את כל המופתים ולתת בו את כל הכוחות בלא שום מטה?
ויש עוד קושיא על משה רבנו, הן הוא זכה להתגלות כל כך גדולה במעמד הסנה, וראה מופתים כאלה, וזכה להתגלות כזו של אלוקות עד שנעשה לו ביטול הבחירה, והוא נעשה בחינת מלאך ה' צבאות, ואיך רואים שבכל אופן משה רבנו מקשה ואומר מי אני להושיע את ישראל ומי אני שאלך לפרעה, בה בשעה שה' יתברך נגלה אליו ומדבר עמו, והוא זוכה לראות מראות אלוקים כאלה, ומשה רבנו מקשה ואומר לה' "שלח נא ביד תשלח" (שמות ד', י"ג), ואומר מי אני להושיע את ישראל ולעמוד לפני פרעה. וזו קושיא גדולה.
ועוד שאלה גדולה שכל אחד צריך לשאול, למה לפני שנשלח משה בציווי מפורש על פי ה' יתברך, משה רבנו לא צעק לה' ואמר לו "שלח את עמי"! כי בוודאי משה רבנו כבר קודם היה צדיק גדול במעלה, ובוודאי שהוא ידע שהוא בעל השגה הכי גדול שיש בדור, כי לא סתם הוא זכה והגיע לכך שה' ידבר עמו מתוך הסנה הבוער באש, ובאמת מה היינו אומרים לצדיקי הדור אם הם היו אומרים שהם לומדים ממשה רבנו שהוא הלך לעורר את העם לתשובה רק אחרי שה' יתברך בחר בו ונתן המטה בידו. וכולם מצפים מן הצדיקים שהם יהיו כפינחס, שיהיו אמיצי לב כחשמונאים, וגם משה רבנו ראינו בו שהוא היה גיבור לב להכות את המצרי בשם המפורש, ויכול היה לבטל את הקליפה של המצרִים אם רצה, וחוזרת הקושיא על משה כי לא רואים שהוא אזר אומץ וכח ללכת לפרעה קודם שהוא קיבל את הציווי המפורש מה' בהתגלות הסנה?
התירוץ הוא כך, שמשה רבנו אף על פי שהוא נתגדל בבית פרעה, אבל נשמתו היתה מושרשת בתוך "תיבת הגומא" שעשתה לו אמו ומשפחתו שהכניסו אותו והצפינו אותו שם, אמנם גופו נתגדל בבית פרעה אבל הנשמה מרגישה כוחות מרגישה התקשרות לשורש שלה, ולכן משה רבנו ידע תמיד עוד מהיותו בתיבה שהוא עתיד לגאול את ישראל, ואם כן מה הסיבה שמשה רבנו לא התחיל להתעורר ולבקש על ישועת ישראל לפני מעמד הסנה? התשובה היא שמשה בוודאי ובוודאי שפעל בכל כוחו כל הזמן להביא את ישועת ישראל, אבל זה היה עדיין בצורה נסתרת באתכסיא, בלי התגלות בפועל. וזה  מה שה' יתברך רמז לו "אהיה אשר אהיה" (היינו פעמיים אהיה), כי עד עתה אתה פעלת ועשית יחודים אבל זה היה באתכסיא, ובאמת עי"ז היתה התעוררות בכל העולמות העליונים, ועי"ז נתקרב לבם של עם ישראל בסתר והמשכת להם עי"ז הרהורי תשובה, בחינת אהיה[1] ראשון (שהוא באתכסיא), אבל עכשיו צריך אהיה שני שהוא באתגליא, ולכן אשר[2] זה אותיות ראש,  היינו שה' אמר לו, עכשיו אני אגלה את המלכות שלי על ידך ואני אמליך אותך ואני אתן לך מטה שאתו אתה תהיה לראש[3] באתגליא, ותתחיל לעשות התגלות של תשובה בפועל, ויהיה נעשה שידוד לכל מערכות הטבע ובו בזמן תהיה התגלות של הצדיק בפועל, שזה התגלות מלכות ה' בעולם ע"י עמו ישראל.
ולכן משה רבנו נצרך היה למטה אלוקים בידו בעת הגאולה, כדי שיוכל בכל רגע להסתכל בו ולזכור את ההתקשרות את הוא"ו העליונה, שעל ידי זה הוא יזכור את ה' וידע שלמרות שכביכול אני עושה את הכל, אבל זה לא אני זה ע"י מטה האלוקים שבידי. כי גם הצדיק בעצמו יכול ליפול לגאות, כמו שרואים שבשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון טעו בו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו קדוש קדוש (בראשית רבה פ"ח, י'). ולמעשה סוד המטה הוא סוד עליון שהיה נעלם מכל שכל שבעולם, ושום שכל שבעולם לא יכל לתפוס בו במקל הזה שהוא אור קדמון לכל כלי שיש בעולם, ואין שום כלי בעולם שיכול להכיל את האור הזה שהוא למעלה מהאצילות, ואת זה ה' יתברך נתן למשה במעמד הסנה, שזה אור כזה מה"רישא דלא אתיידע ולית מאן דקיימא ביה" (שהראש שלו לא נודע ואי אפשר לתפוס בו). ובמטה הזה משה רבנו השתמש בעצם בשביל עצמו שלא יבוא לגדלות, ולהיפך ע"י המטה הזה הוא זכה לעניוות. וזה למעשה גם הבחינה של ההתגלות שהיתה לו בסנה הבוער באש ואיננו אוּכָּל, שנגלה לו כזה אור מופלא שהיה בוער ולא שורף שמשה רבנו לא יכל לתפוס בו, כי מצד השכל הרי הוא מבין שזה מטה שזה סנה זה קוץ שהוא מקל שהוא נמצא קיים בטבע, והוא מוגבל ולא יכול לעשות שום אותות ומופתים, ועם זה המטה הזה יש בו כח של הסנה בוער באש ואיננו אוּכָּל, שהוא עושה דברים שהם למעלה מכל שכל. וכל הגאולה נמשך ומשתלשל ממנו.
והמטה הזה הוא למעשה העט של מלך המשיח, כי מלך המשיח שעתיד להתגלות בסוף כל הבריאה כולה, גם הוא יבוא עם מטה הא-להים שבידו, שזה העט שלו, העט שנראית כמו מקל פשוט ויבש, וע"י הכתב שהוא יכתוב יהיו נעשים דברים גדולים בעולם בהתכסיא, כי הוא עט שמרומם ע"י כתיבתו את כל הבריאה כולה, ומשמה נמשכים לכל העולם כל השפעים שבעולם, וכל התפילות יכולות לעלות ולהתקבל לרצון, ובכוחו עתידים לעשות את כל המלחמות, וכל הישועות והמופתים שעתידים להביא לבסוף להתגלות בפועל של מלך המשיח שימלוך בכל הבריאה. כי למעשה ע"י העט הזה הוא ישפיל את עצמו מכל אדם כמשה רבנו, והוא יידע שהוא רק צינור להעלות את כל הבריאה כולה אל ההתקשרות בשורש העליון, כמו שהיה למשה במעמד הסנה, ועי"ז ימלוך ה' לעולם ועד, שזה בחינת הסנה בוער באש ואיננו אוּכָּל.
ברגע שהעט הזאת תינתן למשיח, אז כמו שהיה אצל משה בסנה הוא יתחיל לכתוב איתו את כל ענין השפע העליון שזהו סוד המטה, ועי"ז יצאו לפועל כל הניסים וכל השפעים שבעולם. והעט הזה ("עט סופר מהיר") זה למעשה גם כן העט שהכול התחיל ממנו, ועל ידו נעשית הכתיבה הראשונה במעלה שהיא גושפנקא דמלכא, וכמו שראינו אצל משה רבנו, שהדבר הראשון שעשה זאת היתה מכת דם, וזה למעשה בחינת הדיו, שמתקן את השכינה ומטהר אותה לבעלה, ועי"ז יתחילו כל אומות העולם לפחוד ולרעוד מה', ולא יהיה להם עוד שום פתחון פה, ויצטרכו להוציא מפיהם את כל הניצוצות קודש השייכים לשכינה הקדושה.
ויהיה פחד כזה גדול מה', ואז תתגלה מלכות ה' יתברך באתגליא בפועל, ויהיה ה' למלך לעולם ועד. ותהיה לו מלכות כזו שאף בריה לא יכולה לתפוס בה עתה, שזה יהיה למעשה מכח המטה של משה שיחזור לעשות את כל הניסים והנפלאות, והמטה הזה הוא בחינת תכלית הידיעה שלא נדע, שהוא בחינת תפילה, שהוא הדבר הכי גבוה בבריאה, היינו היחוד עם ה', האור הזה ה'רישא דלא אתיידע ולית מאן דקיימא ביה', שלמעשה משם הכל מתחיל להשתלשל (וזה גם הסוף). על כן משה רבנו אפילו שהוא ראה "אהיה אשר אהיה" חורבן בית המקדש, אבל הוא הלך לפרעה והוא נתחזק ברוחו, כי הוא אחז בידו את המטה הזה שזהו הכח של היהודים כולם שכחם בפה שזו התפילה, והוא הבין שהמטה הזה זה המטה האחרון, שהוא למעלה מהכל, ואין מטה שיכול לפעול מופת יותר גדול מזה.
בשעה שהוא השליך את המטה שלו, רואים שהוא בלע את כל הנחשים האחרים. וזה גם מה שיהיה לקראת ביאת הגאולה האחרונה, שיתחילו להתגלות כל מיני דברים גם מצד הקדושה שיתחילו לחקות כביכול את התפילה מצד הקדושה, לחקות את הצדיקים מצד הקדושה, ובתוכם יהיה המטה המרומם מכל של מלך המשיח, שהוא יכתוב תורות ותפילות נפלאות שבכוחם יהיה לבלוע את כל הנחשים שבעולם עם כל התפילות שבעולם ועם כל התורות שבעולם, ולבסוף כולם יכנעו אליו, והוא יכבוש ויעלה על הכל ויבלע את הכל ויצוף למעלה מעל כולם כמו המטה של משה רבנו, כך זה יהיה עם העט של מלך המשיח, שזו עט שכוללת את כל העטים והדיו שלה זה כל הימים, שהם בחינת היאור שהפך לדם, ראה 'ופרעה עומד על היאור' היינו שביטולה של קליפת פרעה יהיה על ידי המים, היינו על ידי התפילות של ישראל שנמשלו למים בחינת "שפכי כמים ליבך נוכח פני ה" עי"ז יהיה ביטול וסוף לקליפת פרעה מלך מצרים ותיקון השכינה שהייתה טמאה כנידה בגלות מצרים.  (ראה ביתר הרחבה בס' דגל מחנה יהודה, פרשת מקץ).
למעשה, המטה זה התפילה זו החרב של יעקב אבינו, וכאשר משה רבנו היה מתפלל ומביט במטה הזה הוא ראה עי"ז את השפלות שלו, והוא הבין למעשה שהאדם זה בחינת אין, וכל בני האדם שקיימים בבריאה הם בחינת אין, ואין להם שום קיום בבריאה, שום כלום, והעיקר זה לגלות את מלכות ה' יתברך. והוא התבונן וראה שהעיקר זה לחבר את הרישא עם הסיפא, שיהיה הכל אחד, לחבר את כל מי שנמצא למעלה עם למטה, שזה כל הענין של בית המקדש, שיהיה עניין של אחדות אחת של דרי מעלה עם דרי מטה, ואז כל היהודים יוכלו להתקבץ אל מקום אחד, ותהיה הגאולה השלימה בפועל.
והקשיתי קודם, ותירצנו שבתחילת דרכו של משה הנהגתו היתה רק באתכסיא ואחר כך ה' יתברך נגלה אליו בסנה הבוער באש ועשה אותו לראש בהתגליא. ובאותה שעה היה למעשה מעין "ויכוח", וזה היה בעצם בשביל שישמעו לדורי דורות את המעשיה הזו של משה רבנו, ומזה יבינו כל עם ישראל שגם הם יזכו לחזות גדולת ה' יתברך כמשה. וזה מה שחיזק אותם משה רבנו ע"י כל המעשייה הזו של הסנה שייקחו את מטה האלוקים בידם, כי אם תחשבו קצת תראו, שאם משה רבנו היה ישר קם והולך אל פרעה ומבטל את הסטרא אחרא, הרי שבכך לא היו רואים כלל גדולת ה', והיו הכל אומרים כמה גדול משה, אבל ע"י כל המעשיה הזאת נחקק בליבם לדורי דורות גדולת ה' יתברך כי כולם ראו את ההכנעה של הגדול במעלה, ראו איך הוא עומד בפני ה' יתברך ואפילו שהוא הגדול במעלה, הגדול מכל הנביאים וראוי להיות ראש בני ישראל, אבל הוא אומר:"שלח נא ביד תשלח", וזה מה שישאר ממנו לדורי דורות, מטה האלוקים אשר בידו אשר מראה ש"ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו".
במעמד הסנה, ה' יתברך רמז למשה רבנו את התכלית. כי משה רבנו הקשה קושיא, הוא אמר לה' עכשיו אני אלך אל פרעה, אבל מה התכלית "אהיה אשר אהיה"! אני אגאל אותם ושוב חורבן מה הלאה?! אני אוציא אותם ממצרים אבל מה הלאה?! יהיה מתן תורה אבל מה הלאה?! אחרי זה יש חטא העגל! את כל זה הוא ראה כבר מראש, את כל העבר והעתיד, הוא ראה שיהיו מלחמות ויעברו עוד שנים של גלויות, ארבע מאות ועשר שנים של בית מקדש ואחרי זה עוד ארבע מאות עשרים שנה של בית המקדש השני, ושוב פעם נחרב, ומה התכלית האחרון?! ובמעמד הסנה ה' יתברך רימז לו את הגאולה העתידה והוא ראה אור גדול ומופלא אש שיכולה להתלהט ובכל זאת לא לשרוף ולא להשמיד שום דבר, לשרוף את כל הקוצים ואת כל הדרדרים שיש בבריאה ולא לשרוף אותם. כי למעשה הסנה זה כל הקוצים, זה כל הרשעים, זה כל הסטרא אחרא, זה כל העצבות, וכנגדה יש את האש של מלך המשיח שהיא יכולה לבעור ולגלות שיש ה' בעולם אפילו בקוצים ולא להשמיד שום דבר. וע"י המראה הזה משה רבנו קבל כח להבעיר בתוך לבות ישראל את האש הזו, שיש תקווה וגאולה לכל הרחוקים שהם בחינת סנה, ויש תקווה לכל אלה שהם קוצים ודרדרים וחושבים שהם לא שווים כלום וחושבים שהם מלאים בחטאים ופגומים ואומרים כל הזמן לה' יתברך: "שלח נא ביד תשלח"! ועל זה ה' נתן לו את האש קודש הזו כדי שיאיר לדורות הזיכרון של מטה האלוקים אשר בידו ויזכרו את התכלית האחרון שה' הוא האלוקים "אין עוד מלבדו".
 

[1] שם אהיה שם התשובה.
[2] אהיה אשר אהיה.
[3] היינו לי ראש = ישראל.

 
+ שלח משוב
האתר לעילוי נשמת כלל נפטרי עם ישראל ת.נ.צ.ב.ה - ולהחשת גאולת עם ישראל במהרה בימינו -  אמן נס"ו
כל הזכויות שמורות למכון "בית תפילה" מותר להפיץ ולפרסם על דעת בעלי האתר בלבד